POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÀAvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¥ÉưøÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¤zÀÝjAzÀ PÉÆlð£À°è ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÁdgÁUÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÉÆ£ÀPÀnÖ, £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á PÀ®±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà gÁªÀıÉnÖ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉƨÉÊ® ±Á¥À CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ Qð vÉgÉzÀÄ PÀA¥sÀÆålgÀ ªÀiÁ¤lgÀ, 1 PÁ§ð£À ªÉƨÉÊ®, ºÉqï¥sÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ® ¨Áålj »ÃUÉ MlÄÖ 18730/-` ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà zÀvÀÄÛ vÀAzÉ CtÚ¥Àà gÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛUÁ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤Qî vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨sÀAPÀÆgÀ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. F PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÁr oÁuÉ :²æà gÁeÁ ¥Àmɯï vÀAzÉ E¨Áæ»A ¥ÀmÉ¯ï ¸Á|| PÀªÀÄ°¨Á¨Á KjAiÀiÁ ªÁr gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ eÉÆò EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É £ÉÆÃr®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, £ÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ ¸Á°£À°è M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ AiÀiÁgÀÄ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.