POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 January 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

¯Áj ¨ÉÊPÀ C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 23-12-2009 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CA§tÚ vÀ¼ÀªÀÄzÀV ¸Á : «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀV E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-Dgï-4226 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÉ ºÉÆV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð PÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁwæ OgÁzÀ zÁn ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð UÀÄqÀØzÁZÉ vÁ¼ÀªÁgÀ mÉÃPÀ ºÀwÛgÀ azÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ MAzÀÄ ¯Áj ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ »AzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âjUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 20-01-2010 azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.