POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 March 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀÄPÀzÀA ¸Á|| PÀÄPÀ£ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢: 06-3-11 gÀAzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀ£ÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ EvÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ±ÀgÀtUËqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §® ªÉÄ®QUÉ §rUɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.