POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

30 March 2010

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

²æêÀÄw ¥À®è« ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁ¨Á¼ÀPÀgï, ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÀzÀÄÝUÉ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸ÉàAqÀgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À®è«gÀªÀgÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ eÉÆVÎzÀÄÝ, CzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ J¼É CAzÁdÄ 6 UÁæA £ÀµÀÄÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JA©£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

²æÃ. C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ «íîgÀì ¸É®ì & ¸À«ð¹AUÀgÀªÀgÀ §AzÉãÀªÁd PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄ£É AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ®zÀ ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUÀ£ÉPÀè¸ï 5 vÉÆ¯É CQ.75,000/-gÀÆ 2) MAzÀÄ PÉrJA §AUÁgÀzÀÄ £ÉPÉè¸ï 2 1/2 vÉÆ¯É 37,500/- 3) MAzÀÄ ¸ÀtÚ £ÉPÀì® §AUÁgÀzÀÄ 1 vÉÆ¯É CQ.15,000/- gÀÆ. 4) ºÀÄqÀÄUÀgÀ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl 5 UÁæA.PÀE.7500/- 5) aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 10UÁæA. 15,000/-gÀÆ 6) ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£À JgÀqÀÄ eÉÆvÉ 44 vÉÆ¯É CQ.12,000/- 7) £ÀUÀzÀ ºÀt. 6000/- gÀÆ MlÄÖ 1,68,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JA©£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð

¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CA¨ÉæõÀ @ CA§jõÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà VÃj «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ÄªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¹ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrvÀÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀ®ºÀAUÀgÀUÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ32/qÀ§Æèöå.3309£ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀ£À mÁQÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ PÀAqÀħAzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.