POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zsÀédzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :²æà ºÀ¸À£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà qsÁUÉ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ£À½î¬ÄAzÀ «ÄãÀºÁ¨Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ gÀ¸É ¥ÀPÀÌzÀ°è qÁ||¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 27-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ HgÀ d£ÀjAzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ eÁwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÉ zÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà E¥sÁð£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ PÁæ¸À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀIJãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ vÀÄA§®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj Q±ÉÆÃgÀ¤UÉ ¸Àé®à »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¤®Äè CAzÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ QñÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ²æà Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á|| «.¦.ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ E¥sÁð£À ¥ÀmÉî EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØPÉÌ ºÉÆV mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¥sÁð£À EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ MUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¤AzÀÄæ £Á£ÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ E¥Áð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ C£ÀÄ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®èjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

26 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà gÁdÄ vÀAzÉ £ÉºÀgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| CAPÀ®UÁ vÁ|| eÉêÀgÀV gÀªÀgÀÄ,EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA, PÉJ-02-ºÉZï©-4737 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÃgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ eÉÃgÀlV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA, PÉJ-32-J-6067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£.É PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¸Éʧgï PÉæöÊA C¥ÀgÁ¢üAiÀÄ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ: 25-02-2011 gÀAzÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ «ÄAa£À zÁ½ £ÀqɬĹ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è ¸Éʧgï PÉæöÊA C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ DvÀ¤AzÀ ¸Éʧgï PÉæöÊA ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï, ¥É£ï qÉæöÊªï ªÀUÉÊgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 21-02-2011 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀðgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸Àj¤AzÀ EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ £ÀPÀ° F-ªÉÄïï L.r. ºÁUÀÆ £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAl£ÀÄß ¸Àȶֹ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÉ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAmï£À°è ºÁQ C²èî ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¥sÉÃ¸ï §ÄPï CPËAmï£À°è ®UÀwÛ¹ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÁAwæÃPÀ ªÀĺÁ «zÁå®AiÀÄzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹ PÉÆlÄÖ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÉÆÃUÀå PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ zÀÆgÀ£ÀÄß C£Àé¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁqÁ° ¸Á: ±ÀºÁ§eÁgï UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAl£ÀÄß EAlgï £Émï ªÀÄÆ®PÀ vÉgÉzÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÉ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°è ºÁQ CªÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è F jÃwAiÀÄ £Á®ÄÌ (4) £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAmïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ C£ÉÃPÀ d£ÀgÀ£ÀÄß D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉßûvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ SÁ¸ÀV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀºÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É.

¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸Éʧgï PÉæöÊA PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è DvÀ£ÀÄ EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀºÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²æà ©.«í AiÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà r.¹. gÀ« ¥ÉÆæ¨ÉõÀßgï L.¦.J¸ï., ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦.L., ²æà ©.©. ¥ÀmÉÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.©. ²æà AiÀÄÄ.©. aPÀ̪ÀÄoÀ ¦.L. ¸ÉÖñÀ£ï §eÁgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ C¥ÁàgÁªï, CtÚ¥Áà, SÁ¹ªÀiï¸Á§, «ÃgÉÃAzÀæ, CtÚ¥Áà ¨É¼Éî, ºÁUÀÆ UË¸ï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj «±ÉõÀ vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹gÀÄvÁÛgÉ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁfÃAiÀiÁ £Ád¤Ã£ï UÀAqÀ JA.r. D¹Ã¥sï JPÁâ¯ï ¸Á|| PÀÄjPÉÆÃmÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ JA.r. D¹Ã¥sï JPÁâ¯ï EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀªÉ PÁ®PÉÌ 25000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀ¢üPÀgÁzÀ C¤Ã¸À ¸À«ÄãÁ UÀAqÀ ¤eÁªÉÆâÝãï, ¤eÁªÉÆâÝãï vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzï JA.r DjÃ¥sï vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâÝãï, JªÀÄ.r Cdgï vÀAzÉ ¤eÁªÉÆÃ¢Ã£ï £ÉúÁ ¨ÉÃUÀA ¤eÁªÉÆâÝãï, £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâÝÃ£ï ¸Á|| J®ègÀÆ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1,00,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á , ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ M¥ÀÄàªÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¢: 21-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á|| UÉƧÆâgÀ ªÁr vÁ;f; UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 23-02-11 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÉƧÆâgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²æÃ. gÁZÉÆÃmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ EzÀÝ zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄArAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 5000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÁduÁÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ E®PÀ®è, ¸Á|| D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 24-02-11 gÀAzÀÄ £À£Àß n.«í.J¸ï JPïì¯ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ £ÀA: PÉJ 32 eÉ 6998  CAzÁdÄ 15,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ d£ÀvÁ §eÁgÀPÉÌ vÀgÀPÁj vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

24 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÁj¹ ²æà PÉ.©. dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà r.J¸ï.¦. D¼ÀAzÀ G¥À-«¨sÁgÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¹.¦.L. D¼ÀAzÀ ªÀÈvÀÛ, ²æÃ. J¸ï. C¸ÀèA¨ÁµÁ ¦.J¸ï.L. ¤A§UÁð ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀgÀ½zÀÄÝ, C°è D¼ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ GªÀÄUÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ°è §gÀĪÀ avÀ°¥ÁnAiÀÄ ºÀwÛgÀ 3 d£À zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV, 1) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ 3) °A§tÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄgÀAiÀÄ®è¥Àà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV CªÀgÀ°è 3 £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.

F ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ RdÆj UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ RdÆj¬ÄAzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ PÀÄA¨ÁgÀ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß 2010gÀ dįÉÊ£À°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV GªÀÄUÁð oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è PÉƯÉUÉÊzÀÄ CA¢¤AzÀ vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆArzÀÄÝ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EvÀ£É ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆævÀ£ÁVzÀÄÝ, EvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ°è D¼ÀAzÀ ¥ÉưøïgÁzÀ ²æà ªÉÆ»AiÉÆâݣï, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¹zÁæªÀÄ, ±ÁAvÀÄ, ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ¸ÀĨsÁµÀ, «±Àé£ÁxÀ gÉrØgÀªÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹ ²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï J¸ï.¦. UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀæPÀn¹gÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ CdÄð£À ²®Ø ¸Á|| ¯ÁqÀaAZÉÆý vÁ|| D¼ÀAzÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 23-02-11 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl PÁªÀÄvÀ ºÉÆmÉ®£À°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÁdgÁzÁUÀ ¯ÉÃmÁV §A¢gÀÄ« CAvÁ PÁªÀÄvÀ ºÉÆmÉî ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ UÀÄAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¯ÉÃl ªÀiÁr §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.f¯Áè ±À¸ÀÛçdÕgÀÄ ºÁUÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ, ¢: 18-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ qÉÊAiÀiÁ°¸À¸À UÀÄ®§UÁðzÀ°è£À 1) 02 DQìd£À ¥ÉÆèëÄÃlgï 2) 02 £À°è vÉÆÃn ªÀÄvÀÄÛ ¢: 20-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E.J£ï.n «¨sÁUÀzÀ°è£À 3) ºÁåAqÀªÁ±À mÁ¥À 1 4) §¯ïì ¯ÁåA¥À 3 5) N2 ¥ÉÆèà «ÄlgÀ 1 MlÄÖ CAzÁdÄ 12900/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀdÓ£À ¸Á|| UÁf¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ,
£Á£ÀÄ qÁ|| «±Àé£ÁxÀgÉrØ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀtÂÚ£À aQvÉìUÁV £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 32 J¯ï 7790 gÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è
vÉÆÃj¹ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ
¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀwñÀ ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ VjñÀ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ
avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ï WÀlPÀzÀ°è §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ï PÉJ 32 J¥sï 971 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆqÁUÀ VjñÀ£À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉà ¢£À UÀAUÁ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢: 21-02-11 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÉÆPÁgÁdÄ §AqÁj ¸Á|| gÁd ªÀÄAræ ºÁ|| ªÀ || gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ gÁd ªÀÄAræAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ ©nÖzÀÄÝ C¯ÉèAiÉÄà «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß »ÃVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ §A¢zÀÝ£ÀÄ. »ÃUÁV ¢ : 21-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁqÀð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

23 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æç¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¢: 20-02-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÁdÄ vÀAzÉ VjªÀÄ®è¥Áà ºÀÄVÎ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ VjªÀÄ®è¥Áà ºÀÄVÎ ºÁUÀÆ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ¹£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ 15000/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAf £Á£ÀÄ 5000/- gÀÆ. PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. F 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

22 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æàªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß §eÁd ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 PÀÆå 4833 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðmï£À°ègÀĪÀ ©N D¦üøÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw C£ÀÄgÁzsÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀ¯É ¸Á|| ¹.L.© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀ¯É EªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ. ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ CAvÁ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, 1 ¨ÉÊPï, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 2£Éà ªÀÄUÀĪÀÅ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ ¤Ã£ÀÄ §gÉà ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉgÀĪÀÅw¢Ý CAvÁ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ. PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀĤ® §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ºÉêÀįÁ ZÀªÁít ¸Á|| J©J¯ï PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj DgÀw vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ ZÀªÁít EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ «.f.ªÀŪÉÄãÀì PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÁUÀgÉrØ zÉÃUÀ®ªÀÄr ¸Á|| D±ÀææAiÀÄ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀߥÀÆtð ¢:10-2-11 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ »nÖ£À VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV »nÖ£À §ÄnÖ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ §A¢®è. J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌ®è. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

21 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ¸À«Ä vÀAzÉ C§zÀÄ® ºÀ«ÄÃzÀ ZÁªÀÇ¸ï ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 369 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß vÉÆÃl«zÀÄÝ ¢: 10-02-11 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ EAd£À EzÀÝ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzsÀð ºÉZï.¦ AiÀÄ ¸ÉàÃgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 ºÉZï.¦AiÀÄ ¸À¨ï ªÀIJðAiÀÄ® ªÉÆÃlgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©nÖzÀÄÝ CAzÁdÄ 20,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ UÀÈ»t DvÀäºÀvÉå :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ PÁ¼É ¸Á|| CA©PÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ¼À£ÀÄß D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÉƼÀ±ÉnÖ EªÀjUÉ 51,000/-gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ ¥Áèl PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ CA©PÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀģɪÀiÁr G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢: 19-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðlUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æñÉʯï EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁݼÉ. CAvÁ w½¹zÁUÀ vÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀgÁd UÀzÀݪÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ²æÃzÉë ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ-¹zÀÝ°AUÀ, ªÀiÁªÀ-©üêÀıÀå, CvÉÛ-ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄUÀ¼À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. PÁgÀt F 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

20 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå £ÀA¢PÀÆgÀ ¸Á:¸ÁªÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¨ÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ²ªÀ° PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA n.J£ï. 27 E 2175 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ®UÀwÛAiÀÄ »gÉÆÃqɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ¸ÉÖõÀ£À vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀæµÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £À£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå¤UÀÆ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ : ²æà zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÉÆ½î ¸Á:ºÀÆqÁ(PÉ)    UÁæªÀÄzÀgÀªÀgÀÄ, UÁæªÀÄzÀ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ºÉƸÀ gÀƪÀiï PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄAdÄgÁV §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ J¸ï,r,JªÀiï,¹ CzsÀåPÀëgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ºÁUÀÆ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½¤AzÀ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw, zÉêÁ£ÀAzÀ J®ègÀÆ PÀÆr ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAzÁUÀ 1) zÉëAzÀæ¥Àà, ªÀĺÁzÉêÀ, PÀgÉ¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà, E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÀÄwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

19 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÁduÁÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| «.¦.ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀÄUÁðzÉë UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 30 vÉÆ¯É ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆwð PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ PÉƬĥÀwÛ ¸ÀgÀ 3 vÉÆ¯É »ÃUÉ MlÄÖ 63,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¹.¸ÀÄgÉñÀ ¸Á|| Dgï.n £ÀUÀgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï+ £ÀA. PÉJ 32 Dgï 595 , CAzÁdÄ 25,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl DzÀ±Àð ªÉÄrPÀ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀiÁPÉðl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-


 


 

ZËPÀ oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà £ÀgÉÆÃuÁ ¸Á|| ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ,£Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß §eÁd ¥Áèn£Á PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-32 J¸ï-276 CAzÁdÄ 27500/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À®è« ºÉÆmÉî JzÀÄgÀÄUÀqÉ ElÄÖ Hl ªÀiÁr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁV®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

18 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀæPÁ±À §eÁd ¸Á|| ªÀiÁgÀªÁr UÀ°è UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä wgÀÄ¥Àw mÉPÀìmÉÊ®ì §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ¢AzÀ §AzÀ ºÀt 75,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ PÁåµÀ PËAlgÀzÀ°è ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢: 17-02-11 gÀAzÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁåµÀ PËAlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PËAlgÀzÀ°èzÀÝ ºÀt 75,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CrªÉÃ¥Áà ¥ÀqÀ±ÉÃnÖ ¸Á|| J®UÉÆqï vÁ|| eÉêÀVð f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ £ÉúÀgÀÄ UÀAdzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ¢AzÀ 7,40,0000/- gÀÆ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¢é ZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÁzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàïÉAqÀgï £ÀA PÉ.J 32 qÀ§Æè 3118 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÉÊqÀ rQÌAiÀÄ°è ºÀt ElÄÖ Qð ºÁQ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ KgÀmɯï D¦üøÀzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ rQÌAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,40,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà zÉêÀPÀgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢: 16-2-11 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 50000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹ªÉÄÃAl Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ «zÁå£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 58,000/- gÀÆ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

17 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸Á|| ²æñÉÊ® £ÀUÀgÀ £ÀÆåªÀiÁPÁ ¯ÉÃOl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 01 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉƪÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11000/- gÀÆ. MlÄÖ 45000/- gÀÆ. QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :
²æÃ,
¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ J¸ï.n.©.n PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ®PÀëöät vÀAzÉ §æºÀäeÁÕ¤ ¸ÁzsÀÄ, ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

16 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.32 qÀ§Æè.4545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀļÀSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛ RuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀæ±ÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀįÁè M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÀæ±ÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

15 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉ
:²æÃ, gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät Z˺Át ¸Á|| ¨sÉÆdÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À ZÁ®PÀ lAlA CmÉÆ £ÀA PÉJ-33. 8115 £ÉÃzÀÝgÀ°è Q±À£À Z˺Át, »Ãj¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À, ¸ÉÆä¨Á¬Ä, UÉÆêÀÄ°¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁ¼ÀV ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¯ÁqÀè¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ lAlA CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ CmÉÆ ¥À°ÖAiÀiÁV JqÀvÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉ »j¨Á¬Ä vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÄÝ F WÀl£É lAlA ZÁ®PÀ£É PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ; ²æÃ, ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ªÀiÁAUÀ ¸Á|| ©zÀ£ÀÆgÀ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀÄgÉ¥Áà gÀªgÉÀ®ègÀÆ PÀÆr PÀÆAqÀÄ ©zÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÛgÀĪÁUÀ ºÀÆ«£À½î PÀqɬÄAzÀ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-49 JªÀÄ-553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄgÉ¥Áà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£, rQÌ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÃqÀA oÁuÉ:
²æÃ, ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÉÆ£Á¼À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl(J¦) ºÁªÀ||²ÃgÉÆýî vÁ||aAZÉÆý. gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀĬĮèzÀjAzÀ ¸ÉÃqÀAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹ ªÀÄgÀ½ ²gÉÆýîUÉ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É 4 d£À ºÀÄqÀUÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ §AUÁgÀzÀ 6 UÁæA Q«AiÀÄ°è£À ªÀÄÄgÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ zÉÆaPÉÆAqÀÄ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

14 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÉÆ£Á¼À ¸Á|| ²gÉÆýî vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÃqÀAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ ªÀÄgÀ½ ²gÉÆýîUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1)²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÉÊgÁªÀÄqÀV 2) ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀįÉèò 3) gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà 4) C¤Ã® ®A¨Ár J®ègÀÆ ¸Á|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £À£Àß Q«AiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 6 UÁæA.£À ªÀÄÄgÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

13 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà PÀȵÁÚ PÉêÀf ¸Á|| dªÀ½ PÁA¥ÉèPÀì UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, «Ä¤ «zÁ£À ¸ËzsÀzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ JgÀmɯï UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ ©.n.J¸ï. G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :±ÀQïÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¨ÁµÁ¥ÀmÉî ¥ÉưøÀ ©gÉÃzÁgÀ ¸Á|| ©¼ÀªÁgÀ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨ÁµÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÀmÉî ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á: ©¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ £Á£ÀÄ M¥Àà¢zÀÝgÀÆ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ »rzÀÄ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ MwÛ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀiÁzÉò ¸Á|| ¸ÀĪÀtð £ÀUÀgÀ ±ÁºÀ §eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÀ£À߸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É n«±À£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÁzsÀ£Á ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 « 5996 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©üêÀÄ£À½î ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 12-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà §½ZÀPÀæ ,²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀgÀqÀV wªÉÄäñÀ ¨ÁqÀ®, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ, CAiÀÄå¥Àà ªÀÄArUÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÉUÀ£ÀÆgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

12 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà »ÃgÁ¯Á® vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁßxÀ ¸Á|| ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀPÉÌÃj PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¥ÀAZÀgÀ DzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀAZÀgÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À ºÁåAqÀ°UÉ ºÁQzÀ ¨ÁåUÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ 3,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¥Á¸À§ÄPïUÀ¼ÀÄ, ZÉPï§ÄPïUÀ¼ÀÄ, ¤ªÉñÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, CA©PÁ ¥ÉÊ¥ï ¥ÁåPÀÖj ºÀĪÀiÁߨÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÁªÀĹAUï vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÀÄgÀªÀÄAa vÁAqÁ vÁBf|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ªÀÄgÀªÀÄAa vÁAqÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ¢°Ã¥ï vÀAzÉ Q±À£ï gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aAZÉÆý vÁ®ÆQ£À ¨É£ÀPɪÀiï¥À½î vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄgÀUÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁåQìPÁå¨ï £ÀA: PÉJ-32- 3547 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§zÀ°è Q±À£ï gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¹ÃvÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ E¤ßvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀlªÁzÀ vÁAqÁ ªÀiÁUÀðªÁV ¨É£ÀPÀªÀiï¥À½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÉÆïÁ ¸Á: ¸ÉÆAvÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀlªÁzÀ vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ wgÀÄ¥Àw ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀgÉ®èjUÀÆ ¨sÁj, ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÉÆïÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà eÉÊgÁªÀÄ Dgï ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ¥ÀgÀvÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ¥ÉƸïÖ: gÁd£ÀPÉƼÀÆîgÀ, vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ, ¢:09-02-11 gÀAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ®5233 CAzÁdÄ 6650/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl d£ÀvÁ§eÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

11 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀĺÁUÁAªÀPÀgÀ ¸Á|| ªÀĺÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢:10-02-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀUÀgÀzÀ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ JªÀiï.Dgï.JªÀiï.¹. ¨ÁæöåAZï£À°è 62,000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¤ªÁ¸À ºÉÆÃmÉ® JzÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ eÉé£À°ègÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ« vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ eÉé£À°èzÀÝ ºÀt EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢: 18-01-11 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ, ¸Á|| «Ä®vÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 06-02-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï+ £ÀA PÉJ 28 PÀÆå 9990, CAzÁdÄ 20,000/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß UÀA¥Á ©Uï§eÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ ¹ºÉZï¹ 22 ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ, ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©æeï PɼÀUÀqÉ nÃPÁZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ±ÀªÀ £À£ÀUÉ PÀArvÀÄ £Á£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ EzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ ±Àlð EvÀÄÛ. F ±ÀªÀªÀÅ ©æeï PɼÀUÀqÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ F ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï.£ÀA. 02/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà QtV ¸Á|| WÉÆüÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀįÁè°AUÀ EvÀ£ÀÄ ¢: 10-02-11 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA.¦J¯ï 29 gÉhÄqï 1512¹23701 mÁæöå° £ÀA. PÉJ 36 6232 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀ¼É Hj£À°èzÀÝ ¸ÀÄtzÀÚ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É DzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ mÁæ° §A¥ÀjUÉ ºÀwÛzÁUÀ ¸ÉÖÃjAUï ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý ¨sÁj EAd£ÀzÀ ¨sÁgÀ JzÉUÉ MwÛzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ CªÉÆÃV vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà dªÀÄzÁgÀ EvÀ£ÀÄ «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

10 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸Á|| eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, ¸ÉÆ£Àß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 32 n 6900 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦ 24 f 5394 PÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ¯ï ¸Á|| ElUÁ UÁæªÀÄ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÖ ¨ÁågÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¸À«Ä¥À EgÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¨ÉƪÀÄä£À½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ «ZÁj¹¯ÁV CªÀ£ÀÄ eÁw »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ PÀ®Äè  vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£À½î  ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£À½î EªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

09 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

DvÀäºÀvÉåUÉÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É :

aAZÉÆý oÁuÉ: ²æÃ. ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ±ÉÃnÖ ¸Á|| ¨ÁgÀPÀÄgÀ vÁ|| f|| GqÀĦ EªÀgÀÄ £À£Àß aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄAzÁgÀ ºÉUÉØ ªÀÄÄ|| ¨ÁgÀPÀÄgÀ vÁ||f|| GqÀĦ ºÁ||ªÀ|| ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 6-7 wAUÀ½AzÀ gÉÆÃqÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ºÉZï.¦.J¸ï.±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, DvÀ¤UÉ D ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ DUÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀºÀ, ¤Ã£ÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢, «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀwÛgÀÄvÁ£É. PÁgÀt ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ºÉZï.¦.J¸ï ±Á¯É gÉÆÃqÀ PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

08 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²Ã®ªÀAvÀ, ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:45 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï £ÀA§gÀ PÉJ 35 eÉ 0862, C||Q|| 20,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÁ¢gÁd ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw. CAd£Á UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï RAqÉÆÃf gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ §®zÉêÀ ¹AUïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ §®zÉêÀ¹AUï gÀªÀgÀÄ zɺÀ°UÉ ZÀAzÀ£À¹AUï EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀªÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£É PÁAiÀÄ®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¸À®zÉêÀ ¹AUï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07.02.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV ¨ÉÆUÀ¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 eÉ 2900 CQ|| 20,000/- £ÉÃzÀÝPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ: ²æêÀÄw UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀ®V ¸Á|| ²gÉÆýîgÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ QgÁt CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß UÀAqÀ£À §UÉÎ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

07 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÉÆÃlÌgÀ, ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/02/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà, ¸ÀgÀqÀV, ªÀÄ°è ¸ÀgÀqÀV, ¸ÀAdÄ@CAdÄ vÀAzÉ ªÀįÉñÀ vÉUÀ£ÀÆgÀ, C±ÉÆÃPÀ, ¸ÀA§tÚ ªÁ°PÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dA¨É, ZÁPÀÄ, ZÀÆj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆIÄG ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : :²æÃ, ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨sÀÄvÁ¼É UÉÆÃqÀPÉ ¸Á|| ¸ÁªÀ¼ÉñÀÝgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸Á|| ¸ÁªÀ¼ÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05-02-2010 gÀAzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV

06 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà JªÀiï ¸ÀgÀqÀV ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀÄ, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀÄAqÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀå©üZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ¼É C®èzÉ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À CtÚ ²ªÀ°AUÀ, UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ºÀÄAqÉPÁgÀ ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À, 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆ°, ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀĪÀÅ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 50,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,04,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄUÀæAiÀÄå ¸Á|| dAiÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 1.5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ eÉqÀgÀ ªÀÄt £ÀPÉè¸ï 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ eÉqÀgÀ ªÀÄt 2 §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3) 2 vÉÆ¯É ºÀªÀ¼À ªÀÄÄwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ CQ. gÀÆ1,53,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.            

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀA¢ªÀĤ ¸Á|| PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ ¥Áèl £ÀA. 215 gÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢: 02-02-11 gÀAzÀÄ ¦ügÉÆd¨ÁzÀ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢: 04-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

05 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt UÀÈ»t DvÀäºÀvÉå :

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà zÁåªÀtÚ vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀªÀÄä EªÀ½UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ zÀ±ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ zÀ±ÀªÀAvÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ¢: 4-2-11 gÀAzÀÄ gÁeÉÆüÁzÀ°è ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

04 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà gÉêÀtÄ vÀAzÉ gÁªÀdÄ a£Áß ZÀªÁít ¸Á: PÁRAqÀQ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ zÀÄqÀÄØ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ, 1,30,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.                                         

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ;
²æà EAzÀæfÃvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ gÉrØ ¸Á|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 776 ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ  PÉ.E.© PÀA§zÀ°è ±Álð ¸ÀPÀÄðl¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝgÀĪÀ PÀ©â£À UÀzÉÝUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÉ. £ÀµÀÖªÁzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

03 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀAqÀ ±À²gÁªÀÄ AiÀiÁzsÀªÀ ¸Á|| EAzÁæ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¨Á¼ÉºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÉÆÃl® PÁªÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¨Á¼ÉºÀtÄÚ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ «oÀ®gÁªÀ ¹AUÉ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ¹AUÀ, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¹AUÉ, ¸ÀĤî vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¹AUÉ C®èzÉ CdAiÀiï J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ, vÀ®ªÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ½UÀÆ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ F ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆr SÁ¢æ ZËPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 PÀÆå 5331 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà r.JA. ¥ÁuÉ «±ÉõÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ²æà ¥Àæ±ÁAvÀ gÁoÉÆÃqÀ J.r.¹ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 01-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀÄ®§UÁð «±ÉõÀ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ »A¢£À ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°èzÀÝ 6 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ.12,000/- ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

02 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ®PÀÌtÚ PÉÆ®PÀgÀ ¸Á|| §AzÀgÀªÁqÀ eÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ 20 QéAl¯ï vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ L±ÀéAiÀÄð ®Qëöä mÉæÃqÀgÀì £ÉúÀgÀÄ UÀAdzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt 89000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è 700/- gÀÆUÀ¼ÀÄ £À£Àß RaðUÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß §UÀ°UÉ ºÁPÀĪÀ ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆUÀ®Ä UÀÄ®§UÁðzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §¹ìUÁV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÁåAn£À ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 22 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À AiÀÄĪÀPÀ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä CAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J£ÉÆà ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ £ÉÆÃrPÉÆ½î ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ 88,300/- gÀÆ. UÀ¼À ¨ÁåV£ÉÆA¢UÉ PÁåAn£ÀzÀ°è EgÀĪÀ £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ElÄÖ ±Àlð vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ £À£ÀUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ CAvÁ ºÉýgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ £À£Àß ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æÃ,ªÀįÉèñÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸Á|| ¸ÉÃqÀA DmÉÆ £ÀA PÉJ-32-J-1499 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ WÀ¤ PÀnÖUÉ CqÀØzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «¹J¥sÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÃqÀA PÀqÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Áà ¸Á: §lUÉÃgÁ(©) EªÀgÀÄ «¹J¥À ±Á¯ÉAiÀÄ E§âgÀÄ «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

01 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀÀ oÁuÉ:²æêÀÄw ¸À©AiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄ»§Æ§ C° ¸Á|| UÁ°Ã§ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ²PÀëQAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 31-01-11 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄzÁåºÀßzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ, C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/-gÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:  

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :
²æÃ, ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀiÁ£É ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ «oÀ×®£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA§ªÀé EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ²æñÉÊ®£À ªÀÄzÀĪÉUÉ 20,000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ. ²æñÉÊ® ¨ÉÆÃgÀnÖ £À£Àß HjUÉ §AzÀÄ zÀvÀÄÛ PÁPÀ FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄtÆÚgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄtÆÚgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ zÀvÀÄÛ FvÀ£ÀÄ ²æñÉÊ®¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ 1000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æÃ, ¦ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ gÀÄPÀÌ¥Áà ¸Á|| PÀĪÀĹ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ JA§ÄªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D²é¤ eÉÆvÉ FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ gÀføÀÖgï ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. £ÁªÀÅ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ (¸ÀªÀÄUÁgÀ) ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ, £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀoÁ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ EzÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ|| 29/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ HjUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÉÊgÀvÀé ¸Á¢ü¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀgÀÄ vÀA¢gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.