POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ, ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀwÛ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀ« ªÉÄð£ÀPÉÃj, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀrØ eÉÆvÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß CtÚ ±ÀAPÀgÀ£À£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ºÉÆ£ÀUÀÄAr gÀªÀgÀÄ, ¢B 22-09-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¢Ý£À gÁ²AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà ©üêÀıÁå vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁr ¸Á: gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ®Qëöäà UÀAqÀ ¹zÀÞ¥Àà ªÁr EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À CuÉÚ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ ¹zÀÞ¥Àà¤UÉ UÉÆvÁÛV ºÀ®ªÀÅ ¸À® dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ, ¢:13-09-2010gÀAzÀÄ ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À CuÉÚ¥Àà E§âgÀÄ ¥ÀƪÀð ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀzÀPÁÌV vÀªÀÄä ±ÉmÉÖ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¹ vÉUÉzÀÄ ¹zÀÞ¥Àà£À ±ÀªÀ ºÀƽgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ®Qëöäà UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÁr ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À CuÉÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.