POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

04 April 2010

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

²æà UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®ÌtÚ PÉÆgÀ½î ¥ÀqÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄgÁdgÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà PÉÆgÀ½î vÁ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÄÝ ¨É¼É PÁAiÀÄĪÀÅzÁUÀ ºÉý J®èjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½îUÉ £ÉÆÃrzÁzÀ ªÀÄ®VzÀÝ ºÀÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÉƯÉUÉ D¹Û ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ «ªÁzÀªÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄ»¼É §®vÁÌgÀPÉÌ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

²æà ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ PÀÆl£ÀÆgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼Éà EzÁÝUÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ PÀÆl£ÀÆgÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ aÃgÁqÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

dUÀÄÎ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÉÆ£À¸À½î EªÀgÀÄ ElV UÁæªÀÄPÉÌ zÉêÀgÀ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÝ ¨sÀPÀÛgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è dUÀÄÎ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1.ªÀiÁºÁAvÀÄ 2.§¸ÀÄì ºÉƼÁîzÀ 3.D£ÀAzÀ DtÂPÉÃj 4. ¸ÀAvÀÄ 5. Ct¥Áà 6. §¸ÀÄì PÉÆüÀÄgÀÄ 7.dAiÀÄ DAiÀļÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr dUÀÄΤUÉ ¤ÃªÀÅ PÀÄtÂAiÀĨÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉý eÁw¤AzÀ£ÉªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

±ÀAPÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¥Àà PÀqÀÆ£À, ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr NtÂAiÀÄ 1) gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr 2) µÀjÃ¥sÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr 3) PÀgÀuÁå ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀgÉ¥Àà¤UÉ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.