POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÀæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà »gÉêÀĤ ¸Á: PÀÄjPÉÆÃmÁ ºÁ: ªÀ: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ JzÀÄÝ, ¨ÁV® PÉÆAr ºÁPÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ PÀ©âtzÀ læAPÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ CzÀgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ »ÃUÉ 98600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀAzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀt¸ÀÆgÉ ¸ÁB gÁªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lA, lA £ÀA PÉ:32, J-5478£ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ®§UÁðzÀ ¢Ã¥ÀPÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ°è ¢Ã¥ÀPÀ UÉÆÃ®Ø CqÀÄUÉ JuÉÚAiÀÄ PÁl£À ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218 £ÉÃzÀÝgÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï D¦üøï zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ lA, lA, PÉnÖzÀÝjAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr, vÀ£Àß CtÚ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Áà ¥Ánî EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ E§âjUÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ: 34, J¯ï:193 §eÁd ¨ÁPÀìgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀªÀÄä lA, lA.zÀ »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹, ªÉÄÃPÁå¤PÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä lA, lA, ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr EzÀÄ zÀÄgÀ¹Û DUÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ w½¹ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁð ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä QèãÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä lA, lA. ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ:39-1118£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CrªÉ¥Áà vÀAzÉ dUÀ¥Áà PÀÆ° ¸ÁB PÀÆ°ªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ, lA, lA, PÉÌ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÀÄ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.