POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀĺÁUÁAªÀPÀgÀ ¸Á|| ªÀĺÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢:10-02-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀUÀgÀzÀ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ JªÀiï.Dgï.JªÀiï.¹. ¨ÁæöåAZï£À°è 62,000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¤ªÁ¸À ºÉÆÃmÉ® JzÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ eÉé£À°ègÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ« vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ eÉé£À°èzÀÝ ºÀt EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢: 18-01-11 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ, ¸Á|| «Ä®vÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 06-02-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï+ £ÀA PÉJ 28 PÀÆå 9990, CAzÁdÄ 20,000/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß UÀA¥Á ©Uï§eÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ ¹ºÉZï¹ 22 ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ, ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©æeï PɼÀUÀqÉ nÃPÁZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ±ÀªÀ £À£ÀUÉ PÀArvÀÄ £Á£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ EzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ ±Àlð EvÀÄÛ. F ±ÀªÀªÀÅ ©æeï PɼÀUÀqÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ F ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï.£ÀA. 02/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà QtV ¸Á|| WÉÆüÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀįÁè°AUÀ EvÀ£ÀÄ ¢: 10-02-11 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA.¦J¯ï 29 gÉhÄqï 1512¹23701 mÁæöå° £ÀA. PÉJ 36 6232 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀ¼É Hj£À°èzÀÝ ¸ÀÄtzÀÚ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É DzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ mÁæ° §A¥ÀjUÉ ºÀwÛzÁUÀ ¸ÉÖÃjAUï ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý ¨sÁj EAd£ÀzÀ ¨sÁgÀ JzÉUÉ MwÛzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ CªÉÆÃV vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà dªÀÄzÁgÀ EvÀ£ÀÄ «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.