POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æç¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¢: 20-02-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÁdÄ vÀAzÉ VjªÀÄ®è¥Áà ºÀÄVÎ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ VjªÀÄ®è¥Áà ºÀÄVÎ ºÁUÀÆ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ¹£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ 15000/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAf £Á£ÀÄ 5000/- gÀÆ. PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. F 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.