POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

04 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà gÉêÀtÄ vÀAzÉ gÁªÀdÄ a£Áß ZÀªÁít ¸Á: PÁRAqÀQ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ zÀÄqÀÄØ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ, 1,30,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.                                         

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ;
²æà EAzÀæfÃvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ gÉrØ ¸Á|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 776 ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ  PÉ.E.© PÀA§zÀ°è ±Álð ¸ÀPÀÄðl¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝgÀĪÀ PÀ©â£À UÀzÉÝUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÉ. £ÀµÀÖªÁzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.