POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 October 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ¸ÀħâtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸Á: ClÆÖgÀ vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ eÁ¹Û DgÁªÀÄ«®èzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀªÀÄä Hj£À PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 32 JªÀiï 7295 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀgÁzÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð UÀÄqÀØ zÁn vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ vÀ¼ÀªÁgÀ mÉÃPÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPïÖgÀ mÁæö°UÉ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ fÃ¥À£ÀzÀ°èAiÀÄ ¸Àħât EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. E£ÉÆßýzÀªÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¥ÉÆøÉÛ ¸Á: ClÆÖgÀ vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁAUÀ®å ZÉÊ£À QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ²Ã¯Á UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÀÆ¥À£ÀUÀÄr, ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ, PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 45 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ C.Q. 90,000/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁqÁå¼À, ¸Á: ¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁqÁå¼À EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °ªÀgï ¨ÉãÉAiÀÄ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12-10-2010 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ C²éä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ °ªÀgï ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ D²éä D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ªÁrð£À ¯Áånæãï gÀƪÀÄ£À°è ±Á°¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.