POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 June 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Áà gÀzÉݪÁr ¸Á:«zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® wæ±ÀÆ® ¨ÁgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ ¨ÁjUÉ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ wAzÀÄ ©Ã® PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £À£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj 2.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj 3.²æÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj 4.ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj 5.ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥Ánî ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÉîègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÀÄ®ÄUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 67 «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ wæ±ÀÆ® ¨ÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10-12 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr K£ÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ £À£ÀUÉ §rUÉ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wæ±ÀÆ® ¨ÁgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ §rUÉ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ²æÃzÉë EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 6000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ j¯ÉÊ£Àì ªÉÆèÉÊ®, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ PÉÊ GAUÀÄgÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| ¸ÉÆä¨Á¬Ä KjAiÀiÁ ªÁr ¢£ÁAPÀ 25-06-10 gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ ºÀ®PÀlÖ ¢AzÀ ªÁrUÉ »gÉƺÉÆAqÀ ¥Áå±À£ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 25-qÀ§Æèöå 2577 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ªÁr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è §gÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 33/n-4434 mÁæ° £ÀA ¹J£ïDg 5032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ-EPÀqÉ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä UÁrAiÀÄ ºÀgÀ£ï ¨Áj¹ ºÉqï¯ÉÊl r¥ÀàgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÉÊqÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è MªÉÄä¯É mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉUÉ mÁæPÀÖgÀ vÀAzÀ£ÀÄ. DzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁæPÀÖgÀ »¢£À mÁæ° §qÉzÀÄ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ mÁæ° JzÉUÉ §rzÀÄ ©zÁÝUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR¯ÁVzÉ.