POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà PÀȵÁÚ PÉêÀf ¸Á|| dªÀ½ PÁA¥ÉèPÀì UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, «Ä¤ «zÁ£À ¸ËzsÀzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ JgÀmɯï UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ ©.n.J¸ï. G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :±ÀQïÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¨ÁµÁ¥ÀmÉî ¥ÉưøÀ ©gÉÃzÁgÀ ¸Á|| ©¼ÀªÁgÀ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨ÁµÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÀmÉî ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á: ©¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ £Á£ÀÄ M¥Àà¢zÀÝgÀÆ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ »rzÀÄ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ MwÛ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀiÁzÉò ¸Á|| ¸ÀĪÀtð £ÀUÀgÀ ±ÁºÀ §eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÀ£À߸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É n«±À£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÁzsÀ£Á ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 « 5996 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©üêÀÄ£À½î ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 12-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà §½ZÀPÀæ ,²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀgÀqÀV wªÉÄäñÀ ¨ÁqÀ®, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ, CAiÀÄå¥Àà ªÀÄArUÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÉUÀ£ÀÆgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.