POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zsÀédzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :²æà ºÀ¸À£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà qsÁUÉ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ£À½î¬ÄAzÀ «ÄãÀºÁ¨Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ gÀ¸É ¥ÀPÀÌzÀ°è qÁ||¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 27-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ HgÀ d£ÀjAzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ eÁwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÉ zÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà E¥sÁð£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ PÁæ¸À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀIJãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ vÀÄA§®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj Q±ÉÆÃgÀ¤UÉ ¸Àé®à »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¤®Äè CAzÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ QñÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ²æà Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á|| «.¦.ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ E¥sÁð£À ¥ÀmÉî EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØPÉÌ ºÉÆV mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¥sÁð£À EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ MUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¤AzÀÄæ £Á£ÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ E¥Áð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ C£ÀÄ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®èjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.