POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 March 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà rVÎPÀgï, ¸Á|| UÀAd PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ D¥Áå®mÁåPï PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉAlgïzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁdÄ ¸Á¬Ä dÆå¸ï ¸ÉAlgï ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£É ZÀÄqÁ¬Ä¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ®èzÉ AiÀÄƤPï gÀªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èlÄÖ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÉÆèÁ¼À, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA: 4-601/44 J8 §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15,16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÁ|| ºÁ®PÁ¬Ä PÁA¥ÉÃPïì UÉÆêÁ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ mÉæöÊ ©Ãmï ¸À®Ä¸É£ïì PÀA¥ÀÆålgï CAUÀrAiÀÄ ¸Élgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV¤AzÀ MAzÀÄ °£ÉÆêÁ f. 430 ¨ÁèöåPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¯ïªÀgÀ ¯Áå¥ÀmÁ¥À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.23,500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 16-3-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £ÀA¢PÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà G½î ¸Á: £ÀA¢PÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ UÀÄ®§UÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ 32 JªÀiï. 6119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÀÄä¯Éà rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fæ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À°è M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÀmÉÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. fæ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 12-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; ªÀÄgÀªÀÄAa vÁAqÁ vÁBfB UÀÄ®§UÁð
gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ©zÀÄÝ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, SÁ¸ÀV lA, lA zÀ°è §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV, ¸ÉÆAvÀ gÉÆÃr£À §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ PÁæ¹£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ®Ä £ÀrUÉAiÀÄ°è vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ. ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀªÀÄÄä eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ: 37, ºÉZï: 9164 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.