POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 October 2009

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 10-10-2009 gÀAzÀÄ ²æà UÀįÁªÀÄ f¯Á¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ¸Á. RĤ C¯ÁªÁ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ F »AzÉ ºÉAqÀw C½AiÀĤUÉ PÉÆnÖzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ ºÉAqÀw C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ EªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQgÀÄvÁÛgÉ. ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 9-10-2009 gÀAzÀÄ ²æñÉʯï vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¥Ánïï vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ M§â C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛÛ ªÀÄÄRPÉÌ PÀj §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ²æñÉʯïgÀªÀjUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¥ÀæwgÉÆâü¹ CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ²æñÉʯïgÀªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÁåV£À°èzÀÝ 21000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ J.n.JA. PÁqÀð PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.