POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÉÆ£Á¼À ¸Á|| ²gÉÆýî vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÃqÀAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ ªÀÄgÀ½ ²gÉÆýîUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1)²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÉÊgÁªÀÄqÀV 2) ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀįÉèò 3) gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà 4) C¤Ã® ®A¨Ár J®ègÀÆ ¸Á|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £À£Àß Q«AiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 6 UÁæA.£À ªÀÄÄgÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.