POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æà vÀÄPÁgÀªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQgÀ¥Àà §rUÉgÀ ¸Á|| CA¨ÉªÁqÀ gÀªÀgÀÄ, ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ CtÚ¥Àà PÁA§¼É ¸Á|| CA¨ÉªÁqÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀégÀAiÀÄ£ÀÄß fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ §®ªÀAvÀªÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, G: §¸ï ZÁ®PÀ ¦.£ÀA: 3261 r¥ÉÆà £ÀA (2) UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.J¸ï. §¸ï £ÀA: PÉJ.32 J¥sï.732 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¼ÀAzÀ jAUï gÉÆÃqÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ±ÀºÁ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ.32 J.9573 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ §¹ì£À §®UÀqÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉÀ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C©ü£ÀAiÀÄ © zÉÆò, DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/11/10 gÀAzÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ¯ÁPÀgï¢AzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 30 UÁæA, 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §¼É 50 UÁæA, 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §¼É 40 UÁæA, 4) JgÀqÀÄ ¯ÁPÉÃl 40 UÁæA, 5) §AUÁgÀzÀ ªÉƺÀ£À ªÀiÁ¯Á 20 UÁæA, 6) 4 §AUÁgÀzÀ §¼É 50 UÁæA, 7) §AUÁgÀzÀ ºÀÆ 5 UÁæA, 8) ªÀÄÆgÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ Q« ºÀÆUÀ¼ÀÄ 30 UÁæA, 9) JgÀqÀÄ ¨É½î ¸ÀªÉÄ 1 PÉ.f, 10) MAzÀÄ ¨É½î ¥ÉèÃmï 1/2 PÉ.f MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2.50 ®PÀëöjAzÀ 3.00 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉUÀ°UÉ ºÁPÀĪÀ PÉÊ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆÃV ¥É£À±À£ï ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £À«ÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É D¼ÀAzÀ PÁ®¤UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÉ ºÁQzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ «oÀ×® £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| ºÀ£ÀĪÀiÁ£À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ, fÃ¥À £ÀA:PÉ.J-35/4137 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãl£À°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¢AzÀ ±ÀºÀ¨ÁzÀ PÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ fæ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ¦ÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® ±Á ¸Á|| ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À »A¢£À ¨ÁV®Ä MªÉÄäÃ¯É vÉgÉ¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.