POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÉÄïÁÒªÀt PÀĹvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà C£ÀégÀ, ¸Á|| vÀgÀ£À½î, vÁ|| ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ wgÀAzÁd xÉÃlgÀ eÁUÀzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ bÀwÛ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀAPÀgÀ «ÄQìAUï ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ 4 £Éà CAvÀ¹Û£À bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É bÀvÀÄÛ QwÛ ©zÀÄÝ, C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÁªÀÅ bÀwÛ£À M¼ÀUÀqÉ ¹QÌ ©¢zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ PÀlÖqÀ ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ, E¤ßÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAd¤AiÀÄgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ F zÀÄWÀðl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ, WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÉ®ègÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà G¼ÁîUÀrظÁ|| UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄzÀ°è J¸ï.r.¹ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ , C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ ¸Á|| AiÀiÁzÀįÁè PÁ¯ÉÆä FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁzÀįÁè PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÀªÀÄ¯É ªÀÄÄdgÀvÀ zÀUÁðzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, D eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ F ªÉÆzÀ®Ä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀªÁV ºÉýzÀÄÝ C®èzÉ £ÉÆÃn¸À PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ: 05-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ EvÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼À D¦Ã¸À£À°ègÀĪÁUÀ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð gÁdÄ E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄåwÛzÀÝ UÉÆêÀÅUÀ¼À gÀPÀëuÉ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-09-2010 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃj PÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀzsÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¸Á¬Ä SÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 26 DPÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¥ÀæPÀgÀt ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÉ.