POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 February 2017

Kalaburagi District Reported Crimes.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00UÀAmÉUÉ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀßAzÁdÄ 12 45UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ©ÃªÀiÁ£À¢AiÀÄ°è J®ègÀÆ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÀÅ £ÀªÀÄäAvÉ £ÀªÀÄäeÉÆÃvÉUÉ §A¢zÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀĸÀºÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ UÉÆvÁUÀzÉ D¼ÀªÁzÀ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÉ FdÄ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ¼ÀÄ DUÀ£ÁªÉîègÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ «dAiÀÄ®Qëöä PÁt°®è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¹PÀ̼ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀݼÀÄ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017 PÀ®A 174¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢.