POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 November 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:_

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :-
²æÃ.d»gÉÆâݣÀ vÀAzÉ d«ÄÃgÉƢݣÀ ¸Á|| ¹.L.© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 32 «í 4441 ` 32,000/- £ÉÃzÀÄÝ ºÀ¼É r.¹ PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ¤°è¹, ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.