POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 September 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:14-9-09gÀAzÀÄ ²æà UÀt¥Àw vÀA. ®PÀëöät ¨sÀdAwæ ¸Á:PÀ£ÀÆßgÀ vÁ;©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:fêÀtV vÁ:f:UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ 2008 £Éà ¸Á°£À°è UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤AiÀÄ°è ªÁ¸À«zÁÝUÀ 1. ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ 2. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ 3. FgÀtÚ ²ªÀ°AUÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: D®ÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ gÀÆ 10000/- PÉÊUÀqÀªÁV PÉÆnÖzÀÄÝ EAzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAzÀ ©Ã ©Ã ©Jqï PÁ¯ÉÃd¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ ±ÁAvÀ¥Àà, ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà, FgÀtÚ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ K°è ¨ÉÃPÁzÀ°è ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É J£ÀÄßvÁÛ ±ÁAvÀ¥Àà£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÀ¥Àà PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ FgÀtÚ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆrzÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà PÉÆÃgÀªÉ CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»w ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
:¢£ÁAPÀ 13-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÁt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á||PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ vÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ºÀgÀUÉ£ÀªÀgÀ, 2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ºÀgÀUÉ£ÀªÀgÀ, 3) gÁdÄ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Àà, 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ZÁ®ÄPÀå ¨Ágï JzÀÄgÀÄUÀqÉ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ
PÀæªÀÄ

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
: ¢£ÁAPÀ: 14/09/09 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æÃ.ºÉêÀÄAvÀ ¹.¦.¹ 660 ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹.¦.¹ 795 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ dUÀvï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAf¸ÀÄvÁÛ, gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀSÁ£À , ¸Á UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:13,14/09/09 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀÄîgÀÄ ²æÃCtÚ«ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á. ¥ÀlªÉêÁgÀUÀ°è ±ÁºÀ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¥Á£À qÀ¨Áâ zÀ°èzÀÝ 1)¹UÀgÉÃl-©Ãr EvÁå¢UÀ¼ÀÄ-gÀÆ2000/- 2)4 ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ1200/-, 3)£ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ 1000/- 4)ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ®gÀ n.« CA.Q gÀÆ1800/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q-gÀÆ 6000/-gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ