POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

18 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :²æà §®fÃvÀ¹AUï ¨sÁnAiÀiÁ ªÀiÁå£ÉÃdgï jÃUÀ¯ï ¥sÀÄmïªÉgï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/08/10 ªÀÄvÀÄÛ 28/08/10 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÉ £À£Àß mÁåPïì DqÉAn¦üPÉñÀ£À £ÀA :29620118787 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¸À«ÄÃgÀ CºÀäzÀ ¸À«ÄÃgÀ ¥sÀÄmïªÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀÄÎgÀÄ JAlgï¥ÉæöÊd¸ï ¥ÉæêÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ£À¥ÀÆgÀ¢AzÀ 5670/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸À«ÄÃgÀ CºÀäzÀ£ÀÄ PÀlÖ¨ÉÃPÁzÀ mÁåPïì£ÀÄß PÀlÄÖªÀAvÉ £Á£ÀÄ PÀlÄÖªÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß n£ï £ÀA. zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÆAqÀ §UÉÎ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ, ¢: 29-08-2010 gÀAzÀÄ £À¢¹£ÀÆßgÀ, ¦ügÉÆÃeÁ¨Ázï, QgÀtV UÁæªÀÄUÀ¼À°è 1320 ªÉÄÃ.ªÁål ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ±ÁSÉÆÃvÀà£Àß ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV ¨sÀƸÁé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À ¨sÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À (ZÉPï) «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÊvÀgÀ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉAiÀÄ®Ä PÀZÉÃjAiÀÄ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ MAzÀÄ ¸ÉÆä rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ CAzÁdÄ gÀÆ.11,750/- ªÀiË®åzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁVzÉ.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ..

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ :²æêÀÄw gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ JeÁ¸ïgÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ PÉ®¸ÀPÁÌV «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨ÁªÀA¢gÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgɸÀ®Ä ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ avÀæ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.