POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 March 2010

¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉ ºÉAqÀw PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀ®è±ÉÃnÖ CVÎ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ ¸ÉÃqÀAgÀªÀgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ CVzÀÄÝ 2£Éà ºÉAqÀw EgÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ CUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤£Éß gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ©üêÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQ Cj¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÀA D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. WÀl£ÉUÉ ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀĪÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.