POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À  :-

PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :ªÀÈwÛ¥ÀgÀªÁV gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzÀ ªÀ¹ÃªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀiï, SÁeÁ ºÀĸÉãï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²Ãzï E§âgÀÆ ¸Á|| bÉÆÃmÁ gÉÆÃeÁ, UÀÄ®§UÁð  ªÀĺÀäzÀ ªÀÄR¸ÀÆzï C° vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð JA§ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 10 ¹ªÀiï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ, §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï, 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjvÀªÁzÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F §UÉÎ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ »AwgÀÄV¹zÀ §UÉÎ :-

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è 2010 £Éà ¸Á°£À°è 01 zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt, 3 zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 19 ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 7 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 64 PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 10 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 98 EvÀgÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 185 ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 58 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀægÀPÀtUÀ¼À°è MlÄÖ ` 88,78,001/- PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, F ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ` 41,04,070/- DgÉÆævÀjAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀéwÛ£À°è CAzÀgÉ ¥Àæw±ÀvÀ 73% CAzÀgÉ MlÄÖ ` 29,84,100/- ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀjUÉ »AwgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.