POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 September 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ UÀÈ»tÂUÉ QgÀÄPÀ¼À :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀAZÁ¼À ¸Á|| ¢UÁΫ ºÁ||ªÀ|| ªÁr EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ UÁ¬Äwæ CAvÁ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ EªÀ½UÉ FUÀ 13 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÃqÀA ¥ÀlÖtzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ FgÀtÚ «±ÀéPÀªÀÄð EªÀgÉÆÃA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 2-3 wAUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ¸ÉÆãÁ¨sÁ¬Ä ªÀÄåzÀÄ£À «±Àé£ÁxÀ ºÀUÀÆ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ EªÀgÀ QgÀÄPÀƼÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24-08-2010 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ¬Äwæ EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è EgÀĪÉAiÀÄ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ ¥ÀædÕ vÀ¦à G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ E£ÀÄß ¥ÀædÕ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 29-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:00 UÀAmɬÄAzÀ 6:.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ ºÀ¼Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÉÆÖÃgÀ£À°ègÀĪÀ 4 »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¹A¥ÀgÀuÁ PÉÊ ¥ÀA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.6,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÖÃgÀ£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ qÁ|| ©.J¸ï UÀļÀV ªÉÊzÁå¢üPÁj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ ºÀ¼Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2010 PÀ®A:457, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-08-2010 gÀAzÀÄ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J-32 eÉ-4901 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ DPÁ±À vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DPÁ±À¤UÀÆ PÀÆqÁ ªÉÄÊ M¼À¥ÉmÁÖV §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ¤UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.