POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆmÉîPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÀA¢PÀÆgÀ, ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÀA¢PÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¹UÀgÉÃl PÉÆr¸ÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ AiÀiÁPÉ PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀiÁºÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä Qæ«Ä£Á±ÀPÀ CAUÀr ²æà ¸Á¬Ä DUÉÆæà KeÉÃ¤ì ±ÉÃlgÀzÀ QðUÀ½UÉ £ÀPÀ° Qà G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÉgÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 1.C¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ 1°ÃlgÀ 8 qÀ©â 2.«ÄøÀ¯ï PÀA¥À¤ 250UÁæA 20 qÀ©â 3.«ÄøÀ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ 100UÁæA 1 qÀ©â »ÃUÉ MlÄÖ 50691/-` ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.