POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 December 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.C§ÄÝ® ªÀÄwãÀ vÀAzÉ G¸Áä£ÀUÀ¤, ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ NªÉ¸ï E§âgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É wgÀAzÁd xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ, »A¢¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ©£À, C±ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :

gÉÆÃeÁ oÁuÉ : ²æêÀÄw C¥sÀÛgÀ dºÁA ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ E¦üÛPÁgÀÄ¢Ý£ï ¸Á|| ªÀÄPÁÌ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄAZÉ 1985 gÀ°è AiÀiÁzÀįÁè PÁ®¤AiÀÄ°è 60x40 ¥Áèl Rjâ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ gÀƪÀiï PÀnÖ¹zÀÄÝ, 1989gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ £Á£ÀÄ J®ègÀÆ MnÖUÉ EzÀÄÝ, 1995gÀ°è £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÁÌ PÁ®¤AiÀÄ°è ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¹zÀÄÝ. 1997gÀ°è ªÀÄPÁÌ PÁ®¤UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄ£É E¯Áè CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä ºÉý PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ CªÀgÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ£É. vÀªÀÄä C§ÄÝ® PÀjêÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV d£ÀjUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèl AiÀiÁgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃAl¢AzÀ §gÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÉAl C½¸ÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ C½¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉý¢PÉÌ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æÃ, ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ(©) vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32 nJ-2163£ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉʧtÚ £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á || UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÀð gÀªÀgÀÄ PÁj£À°è ¨ÁåAQUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ 32 J 9044 EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ dRAUÉƽ¹zÁUÀ £Á£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ 8-10 d£À ¸ÉÃj ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý PÀwÛ£À°ègÀĪÀ 5 vÉÆð §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

¤A§UÁð oÁuÉ :²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ZÀªÁít ¸Á|| ¤A§UÁð vÁAqÁ vÁ|| D¼ÀAzÀ. gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C±ÀĨsÁ¬Ä D±Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¦æAiÀiÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæëįÁ EªÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV CªÀ½UÉ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀªÉÄñÀ£À eÉÆvÉUÉ ¨ÁA¨ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀ®Ä¦¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.