POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĺÀzÉêÀ¥Áà eÉÆüÀzÀ ¸Á|| «±ÀégÁzsÀå PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 32-Dgï-2567 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚ ªÀiÁPÉÃðlPÉÌ §AzÀÄ JA.J¸ï.PÉ «Äî gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ 20 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® vÀgÀPÁj Rj¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ
:²æà ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| «zÁå £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 J¯ï 8621 CAzÁdÄ 20000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 04-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.