POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 14-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: »ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÉÊ£Àì±Áå¥À eÁUÀªÀ£ÀÄß C½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸À«ÄwAiÀÄ «¨sÁVÃAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ Cgï. zÉÆqÀتÀĤAiÀÄgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ eÁUÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ¸ÀÆgÀ£À ¸Á: ¸ÀtÆÚgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á: ¸ÀtÆÚgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 13-12-09 gÀAzÀÄ ²æà gÀ«ÃAzÀæ ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUÀ PÀ£ÉÆß½î ¸Á; ¥Áèl £ÀA.67 ¸Àé¹ÛPÀ £ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ vÀªÀÄä£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁPÀ®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ læAPÀ vÉgÀzÀÄ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 1,64,000 = 00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¯Áj lAlA C¥ÀWÁvÀ zÁ¯ï «Ä®è £ËPÀgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢: 13-12-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß lAlA UÀÄqÀì £ÀA PÉJ-32-J-7408 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄÆäj¤AzÀ vÉÆUÀgÉ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀÄzÀ°èzÀÝ Kj zÁ® «Ä®zÀ°è E½¹ £ÀAvÀgÀ lAlA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ CzÉ zÁ® «Ä®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¸À¯ÁªÀÄ mÉPÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ JtÂÚ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlA UÀÄqÀìUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqÀ¹zÀÝ jAzÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EvÀ¤UÉ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ CvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CAf¹ ºÀt §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà C«£Á±À vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà §zÉÆÝð. ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 9-587/23 ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ²ªÁ¤ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÀ®§ÄVð ¸Á|| ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä FvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ PÉÆmÁÖUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ F ªÉƨÉʯï PÉnÖzÉ CzÀgÀ §zÀ®Ä §AUÁgÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÁ¤UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è F «µÀAiÀÄ ºÉý ¥ÀæPÀgÀt §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹, E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀUÀÆ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉzÀj¹ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrzÀ MlÄÖ C|| Q|| 5,40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt QvÀÄÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.