POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 October 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 12-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ªÀĺÁ§¼É±ÀégÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ªÀĮ̥ÀàUÉÆüÀ ¸Á|| PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ CAvÀå QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà G½¢zÀÄÝ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀĪÀ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ²æà AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀĺÁ§¼É±ÀégÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CPÀÌ VjeÁzÉë gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqïgÀƪÀÄ£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀUÀ¼À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ (JgÀqÀÄ) ¥ÁnèUÀ¼ÀÄ, 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁQÃmï, 800 UÁæA MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ DgÀw, 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁQÃmï, 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¯ÉÃreï ªÁZï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/-gÀÆ¥Á¬Ä. MlÄÖ C.Q. 1,28,850/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzsÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:15-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÀgÀPÀmÁÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»vÀ E§AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ï.L ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà PÀ®±ÀnÖ ¸Á|| §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 18,080/-, 2)ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 3)MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.