POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sAzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ.2-9-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁAVÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¹¢ÝQ ¸Á; ¤AiÀÄgÀ ªÀÄPÁÌ ªÀÄfÃzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ ºÉƸÀ§qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 1-9-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÁå£À ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁd £ÀªÀÄUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¤ªÀÄä C½AiÀiÁ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ EvÀ£À PÉƯÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw GªÉÄ PÀįï¸ÀĪÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤AiÀÄ vÀÀªÀÄä C½AiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ£À ºÉAqÀw d«Ä¯Á ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ «Ä£Ád E§âgÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀªÀÄäAzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÉÆÃt CAvÁ d«ÄïÁ ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÆ «Ä£Ád ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3-4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ£À£ÀÄßÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÁé°Ã¸À ªÁºÀ£À £ÀA. JA.ºÉZÀ. 13 JPÀì. 1991 £ÉzÀ£ÀÄß ºÀwÛ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÁAw PÀzÀqÀ®Ä AiÀÄvÀß:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 02-09-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JªÀiï PÉÌ gÁªÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄfÃzÀ£À°è ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀÀªÀgÀÄ ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫ÄAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è£À PÉ®ªÀÅ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄfÃzÀzÀ°è PÀ®Äè J¸ÉzÀ PÁgÀt ªÀÄfÃzÀ£À°èzÀÝ 1)E¥sÁæ£À vÀA. C§Äݯï CfÃeï 2)C§Äݯï UÀ¥sÀÆgÀ vÀA. UÀÆqÀĨÁ¬Ä 3)ªÀĺÀäzÀ £ÀAiÀÄƪÀÄ vÀA. ¥ÀågÁ«ÄAiÀiÁ 4) v˹åsï ªÀi˯Á£Á gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzÀðvÉ PÉr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà ªÀıÁPï vÀAzÉ C§Äݯï CfÃeï ±ÉÃmï CzÀåPÀëgÀÄ eÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄfÃzï PÀ«ÄÃn gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.