POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æêÀÄw, »ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨÁµÀ ¸Á|| PÀÄjPÉÆÃmÁ gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¼ÀvÀ£ÀPÉÌAzÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ. vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĨsÁ±À EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉ D ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü CAvÁ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁUÁAªÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁUÁAªÀ E£ÀÆß 4-5 d£À ¸ÉÃj £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ «µÀ PÀÄr¹, ºÀtzÀ D¸ÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.