POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :PÀĪÀiÁj ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ²æÃPÁAvÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á; UÀÄ©â PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, gÀ«@ ªÀĺÀªÀÄäzÀ GªÀÄgÀ ¥sÁgÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt JAzÀÄ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ d§j ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÁÝ£É. £À£ÀߣÀÄß C¥ÀºÀj¸À®Ä CªÀ£À CtÚ ±ÀAPÀgÀ @ ±ÀQÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ ¥ÀgÀ«Ã£À UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ @ ±ÀQïï EªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ¹AzsÉ ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉƨÁ¬Ä¯ï CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï AiÀiÁzÀªÀ UÉÆ®ègÀUÀ°è EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄt CAzÁdÄ 2500/-` ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.