POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 July 2010

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀUÀ¼Àî£À §AzÀ£À

ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L ¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è CmÉÆà ZÁ®PÀgÀ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï ¥ÁlPï ºÀwÛgÀ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃrzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ CªÀ£À ¥ÁåAn£À JqÀUÀqÉAiÀÄ eÉéUÉ PÉÊ MwÛPÉÆAqÀÄ NqÀvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ªÀ|| 14, ¸Á|| £ÀÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀ£À°è MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EzÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄìzÁgÀj®èzÀ PÀ¼ÀÄ«£À ¸ÀévÉÛAzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁªÀ¥ÀàUÉÆüÀ ¢£ÁAPÀ 23-05-2010gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀnÖ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA PÉJ-32/J¯ï-6675 mÁåAPÀ ªÉÄð£À ¨ÁåUÀ£À°è ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA 9526519 /©.J£ï.f.f 00013109, ¢£ÁAPÀ 01-02-2010, ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA 9531712/©.J£ï.f.f 00013009, ¢£ÁAPÀ 05-02-2010£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

§¸ÀtÚ £ÁAiÉÆÌÃr ¨Á»¢ð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÉÆ£Àß ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ lAlA £ÀA PÉJ33/2730 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̺ÉÆzÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ eÉêÀVð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. rQ̺ÉÆzÉzÀ lAlA ZÁ®PÀ FgÀ¥Àà lAlA ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄAzÉêÁ® UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¸ÀgÀtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà ªÀįÁèqÀ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀ ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ®gÀªÀjAzÀ MlÄÖ 2980/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.