POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

02 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ®PÀÌtÚ PÉÆ®PÀgÀ ¸Á|| §AzÀgÀªÁqÀ eÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ 20 QéAl¯ï vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ L±ÀéAiÀÄð ®Qëöä mÉæÃqÀgÀì £ÉúÀgÀÄ UÀAdzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt 89000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è 700/- gÀÆUÀ¼ÀÄ £À£Àß RaðUÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß §UÀ°UÉ ºÁPÀĪÀ ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆUÀ®Ä UÀÄ®§UÁðzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §¹ìUÁV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÁåAn£À ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 22 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À AiÀÄĪÀPÀ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä CAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J£ÉÆà ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ £ÉÆÃrPÉÆ½î ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ 88,300/- gÀÆ. UÀ¼À ¨ÁåV£ÉÆA¢UÉ PÁåAn£ÀzÀ°è EgÀĪÀ £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ElÄÖ ±Àlð vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ £À£ÀUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ CAvÁ ºÉýgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ £À£Àß ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æÃ,ªÀįÉèñÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸Á|| ¸ÉÃqÀA DmÉÆ £ÀA PÉJ-32-J-1499 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ WÀ¤ PÀnÖUÉ CqÀØzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «¹J¥sÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÃqÀA PÀqÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Áà ¸Á: §lUÉÃgÁ(©) EªÀgÀÄ «¹J¥À ±Á¯ÉAiÀÄ E§âgÀÄ «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.