POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 July 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À: ¢£ÁAPÀ 30/07/2010gÀAzÀÄ ²æà ©.¹zÀÝUËqÀ ¦.J¸À.L [PÁ¸ÀÄ] ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÉÆA¢UÉ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀ½ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ D «ZÁj¹zÁUÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ºÁd¥Áà zÀ¼ÀªÁ¬Ä JAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß §A¢¹ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 485 gÀÆ. MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

30 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ vÀAzÉ §°gÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: PÉÃgÀÆgÀ vÁAqÁ ºÁªÀ: UÁf¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/ ºÉZï.5153 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «ÃgÀtÚ ¥Ánî ¢£ÁAPÀ 21.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄ®§UÁð PÉAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºÉÆÃmÉî PÀªÀÄ® ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃr¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¸À®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÄ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀt EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV M§â£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ E£ÉÆßçâ£ÀÄ £À£Àß eÉé£À°ègÀĪÀ 4 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® C:Q: 1,200/- »ÃUÉ MlÄÖ 5,200/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d§jzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà £ÀÆQ¹ ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :qÁ|| JªÀiï.J¸ï zÀqÀªÉ N.¦.r ¸Àdð£À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß D¥ÀÛgÀ ªÀÄzÀÄªÉ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀÆÌn £ÀA: PÉJ 32 PÉ 4653 C||Q|| 12,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀzsÀĪÀgÀjUÉ ±ÀĨsÀºÁgÉʹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÆÌn EgÀ°®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀ ªÀ±À¢AzÀ DgÉÆæ Nr ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉç UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ vÀ¤SÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® £À© ªÀAiÀÄ|| 18, G|| UËAr PÉ®¸À, ¸Á|| ²æÃZÀAzÀ ºÁ||ªÀ|| vÁd £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß ªÀÄÄAzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÉƨÉÊ®zÉÆA¢UÉ RÄzÁÝV ºÁdgÁV ±ÀgÀuÁUÀvÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¥ÉÆãï PÀgÉ §AvÀÄ, ¥ÉÆãï PÀgÉ §AzÀ vÀPÀët ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ¯É vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ©.J¸ï. ªÀiÁ®UÀwÛ ¦.L. r.¹.L.© WÀlPÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

d£ÀgÉÃlgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà §AqÉ¥Àà UËqÀgÀ, ¹¤AiÀÄgï ªÀiÁå£ÉÃdgï, ¸Á|| PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£À ¨ÁåAPï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£À ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è EnÖzÀÝ ¨ÁåAQ£À d£ÀgÉÃlgÀ£À ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÊ£Àgï, ¦¹Ö£À ¨Áålj, ¥sÁå£ï, EvÁå¢ C||Q|| gÀÆ.11900/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CmÉÆà jÃPÁë PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà PÉÆÃj ¸Á|| ºÁUÀgÀV vÁ: f¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030jAzÀ 2045 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¹.n. §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J.32-8941 C||Q|| 45000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð f¯Éè,

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 19.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß aAZÉÆý §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÀĪÀiÁj gÉÆût vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀAiÀÄå ªÀ|| 18 ªÀµÀð ¸Á|| ¥Àl¥À½î, EªÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦üà EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ ²æà ±ÀªÀ£ÁUÀAiÀÄå ¸Á|| ¥Àl¥À½î EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð¤ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ.«ÃoÀ¯ï gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á:ºÀħâ½î, vÁ: D¼ÀAzÀ ºÁ.ªÀ. §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®¤ 4£Éà PÁæ¸À ±ÁAªÀÄgÁªÀ ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ QÃwð vÀAzÉ «ÃoÀ¯ï gÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀ:17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉýzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï© £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

29 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

CAvÀgÀ gÁdå PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ §AzsÀ£À-CPÀæªÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀ±À :-

¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 4 PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉUÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ 2 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ ªÀÄZÀÄÑ, ¯ÁAUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÉÆ£ÀPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: PÉgÀÆgÀ ºÁ.ªÀ: ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2.²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á aAZÀ£À¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: aAZÀ£À¸ÀÆgÀ, 3.gÉêÀt¹zÀÝ @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÁªÀgÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 4.¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀAeÁå vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉÆüÀÌgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð£ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ vÀ¤SÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F PɼÀV£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

1 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

05 

2 

CPÀæªÀÄ ±À¸ÀÛçUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

03 

3 

ªÀÄ£É PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

02 

4 

¸ÀÄ°UÉ (gÁ§j) ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

04 

5 

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

01 

6 

C¥ÀºÀgÀt (QqÁߥï) ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

01 

 

MlÄÖ  

16 


 

zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Éè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¥ÀÆ£Á, ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÀ¼À°è PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F »AzÉ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è PÀÄSÁåvÀ gËr ¸ÀÄzsÁPÀgÀ UÁdgÉ £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß 2009 gÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è ¸ÁQëzÁgÀ£ÁVzÀÝ ©¯ÁéqÀ UÁæªÀÄzÀ «oÀ¯ï mÁPÀ¼É JA§ÄªÀÀ£À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¯É DgÉÆæ ªÀĺÁAvÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «oÀ¯ï mÁPÀ¼Éà FvÀ£À£ÀÄß ¨ÁzÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀV½¹ PÉÆaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÀ PÀ°è¤AzÀ dfÓ ¸ÁQë, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ EwÛÃZÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ©üêÀĽî PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ EwÛÃZÉUÉ ¸ÉÖñÀ£ï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÁdÄð£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ FUÁUÀ¯É ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀUÀgÀzÀ ªÁå¥ÁjAiÉÆêÀðgÀ£ÀÄß 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÁj£À°è C¥ÀºÀj¹ DvÀ¤UÉ ¦¸ÀÆÛ®Ä vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀ¤AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PïëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¥ÀÆ£Á, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ, CPÀÌ®PÉÆÃl, zÀÄzsÀ¤ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÀ¼À°è vÀ¯ÉªÀÄj¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

EwÛÃZÉUÉ jAUï gÉÆÃqï gÀÄzÀæ ¨sÀÆ«Ä ºÀwÛgÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß zÉÆÃazÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀÆmËmï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀļÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ UÀÄ©â £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ J.n.AiÀÄA PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ zÉÆÃazÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ±Á«Ä¯ÁVzÀÄÝ C®èzÉ jAUï gÉÆÃqï ºÀwÛgÀzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï §½ EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ eÉêÀVð vÁ®ÆèQ£À §ÄmÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26-07-2010 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À GqÀZÁt UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁjAiÀiÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÉÆ£ÀßPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PÉgÀÆgÀ vÁ: C¼ÀAzÀ ºÁ.ªÀ: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉ, ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£ÉUÀ¼ÀAvÀºÀ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DvÀ¤AzÀ zÉÆÃZÀ®àlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 3 ®PÀëöä QªÀÄäwÛ£À EArPÁ PÁgÀÄ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.

ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ««gÀ B-

1.MAzÀÄ EArPÁ PÁgï, 2.4 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, 3.JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼ÀÄ, 4.PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, 5.ºÀjvÀªÁzÀ ¯ÁAUÀÄ, ªÀÄZÀÄÑ EvÁå¢

²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð, ²æà ©.«. AiÀÄ®è¥Áà ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ £ÉÃgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ, ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹.¦.L., ²æà ®PÀëöäAiÀiÁå ¦.L., ²æà AiÀÄÄ.©. aPÀ̪ÀÄoÀ ¦.L., ²æà gÁd±ÉÃRgÀ ºÀ½UÉÆâ ¦.J¸ï.L, ²æà ¥ÀArvÀ ¸ÀUÀgÀ ¦.J¸ï.L, qÁ|| ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgï, gÀAUÀ£ÁxÀ, £ÀdªÀÄĢݣï, ¸ÀĨsÁ±À, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÆúÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ, ZÁj, PÀAmÉ¥Áà, gÀ¦ü, E«ÄÛAiÀiÁeï, ±ÀgÀtÄ, ±ÀAPÀgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ªÀ»¹ DgÉÆævÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ¬ÄlÄÖ MlÄÖ 16 PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, C¥ÀºÀgÀt, zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ, «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :±ÀgÀtÄ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ¸Á: J.¦.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ DmÉÆà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ±ÀgÀtÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ±Á¯É ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA; PÉJ.32/4059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀtÄ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

CAvÀgÀ gÁdå PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ §AzsÀ£À-CPÀæªÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀ±À :-

¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 4 PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉUÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ 2 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ ªÀÄZÀÄÑ, ¯ÁAUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÉÆ£ÀPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: PÉgÀÆgÀ ºÁ.ªÀ: ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2.²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á aAZÀ£À¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: aAZÀ£À¸ÀÆgÀ, 3.gÉêÀt¹zÀÝ @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÁªÀgÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 4.¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀAeÁå vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉÆüÀÌgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð£ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ vÀ¤SÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F PɼÀV£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

1 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

05 

2 

CPÀæªÀÄ ±À¸ÀÛçUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

03 

3 

ªÀÄ£É PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

02 

4 

¸ÀÄ°UÉ (gÁ§j) ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

04 

5 

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

01 

6 

C¥ÀºÀgÀt (QqÁߥï) ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

01 

 

MlÄÖ  

16 


 

zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Éè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¥ÀÆ£Á, ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÀ¼À°è PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F »AzÉ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è PÀÄSÁåvÀ gËr ¸ÀÄzsÁPÀgÀ UÁdgÉ £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß 2009 gÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è ¸ÁQëzÁgÀ£ÁVzÀÝ ©¯ÁéqÀ UÁæªÀÄzÀ «oÀ¯ï mÁPÀ¼É JA§ÄªÀÀ£À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¯É DgÉÆæ ªÀĺÁAvÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «oÀ¯ï mÁPÀ¼Éà FvÀ£À£ÀÄß ¨ÁzÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀV½¹ PÉÆaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÀ PÀ°è¤AzÀ dfÓ ¸ÁQë, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ EwÛÃZÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ©üêÀĽî PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ EwÛÃZÉUÉ ¸ÉÖñÀ£ï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÁdÄð£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ FUÁUÀ¯É ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀUÀgÀzÀ ªÁå¥ÁjAiÉÆêÀðgÀ£ÀÄß 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÁj£À°è C¥ÀºÀj¹ DvÀ¤UÉ ¦¸ÀÆÛ®Ä vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀ¤AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PïëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¥ÀÆ£Á, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ, CPÀÌ®PÉÆÃl, zÀÄzsÀ¤ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÀ¼À°è vÀ¯ÉªÀÄj¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

EwÛÃZÉUÉ jAUï gÉÆÃqï gÀÄzÀæ ¨sÀÆ«Ä ºÀwÛgÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß zÉÆÃazÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀÆmËmï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀļÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ UÀÄ©â £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ J.n.AiÀÄA PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ zÉÆÃazÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ±Á«Ä¯ÁVzÀÄÝ C®èzÉ jAUï gÉÆÃqï ºÀwÛgÀzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï §½ EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ eÉêÀVð vÁ®ÆèQ£À §ÄmÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26-07-2010 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À GqÀZÁt UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁjAiÀiÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÉÆ£ÀßPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PÉgÀÆgÀ vÁ: C¼ÀAzÀ ºÁ.ªÀ: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉ, ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£ÉUÀ¼ÀAvÀºÀ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DvÀ¤AzÀ zÉÆÃZÀ®àlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 3 ®PÀëöä QªÀÄäwÛ£À EArPÁ PÁgÀÄ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.

ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ««gÀ B-

1.MAzÀÄ EArPÁ PÁgï, 2.4 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, 3.JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼ÀÄ, 4.PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, 5.ºÀjvÀªÁzÀ ¯ÁAUÀÄ, ªÀÄZÀÄÑ EvÁå¢

²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð, ²æà ©.«. AiÀÄ®è¥Áà ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ £ÉÃgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ, ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹.¦.L., ²æà ®PÀëöäAiÀiÁå ¦.L., ²æà AiÀÄÄ.©. aPÀ̪ÀÄoÀ ¦.L., ²æà gÁd±ÉÃRgÀ ºÀ½UÉÆâ ¦.J¸ï.L, ²æà ¥ÀArvÀ ¸ÀUÀgÀ ¦.J¸ï.L, qÁ|| ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgï, gÀAUÀ£ÁxÀ, £ÀdªÀÄĢݣï, ¸ÀĨsÁ±À, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÆúÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ, ZÁj, PÀAmÉ¥Áà, gÀ¦ü, E«ÄÛAiÀiÁeï, ±ÀgÀtÄ, ±ÀAPÀgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ªÀ»¹ DgÉÆævÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ¬ÄlÄÖ MlÄÖ 16 PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, C¥ÀºÀgÀt, zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ, «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :±ÀgÀtÄ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ¸Á: J.¦.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ DmÉÆà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ±ÀgÀtÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ±Á¯É ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA; PÉJ.32/4059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀtÄ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

28 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CA¨ÉÆÃf vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà UÀAUÉvÁÛr¸ÀĪÀgÀÄ ¸Á: UÉƧÄâgÀ(©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÉÆçÄâgÀ.(©) UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀ¥Àà PÀ®è±ÉÃnÖgÀªÀgÀ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ.25.JªÀiï.n.3132 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À PɼÀUÀqÉ MAzÀÄ EAa£ÀµÀÄë PÀvÀÛj¹zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÀqÉ UÀAl®Ä ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁV, §®UÀqÉ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà ZÀqÀægÀ gÁªÀ vÀAzÉ UÀ¤gÁªÀ PÉÆAqÀ¥ÀÄr ¸Á: DZÀAmÁ vÁ:zÁåªÀªÀgÀA f: ªÉ¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj (J¦) ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆmÉÖ±ÀégÀgÁªÀ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ-33- n- 3154 £ÉßÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÉÆmÉÖ±ÀégÀgÁªÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀÄqÁæ«Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀÄ£ÀÆßgÀÄ ¸Á:PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ D±ÀæAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 15 ªÀµÀð J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ «zsÁåyð ¸ÉAmïªÉÄÃj ¥ËæqÀ±Á¯É UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁºÉÆÃn PÁæ¸ï¢AzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀPÀ̼ÀªÉÄð ºÀwÛÃgÀ ¹AzÀV vÁ®ÄQ£À gÁªÀÄ£ÀºÀ½î JA§ ºÀ½îAiÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 18/4 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ §UÉÎ EzÀÝ vÀPÀgÁj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÁåªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ «zÁåyðAiÀÄ «ªÀgÀ : D±ÀæAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 15 ªÀµÀð J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ «zsÁåyð ¸ÉAmïªÉÄÃj ¥ËæqÀ±Á¯É UÀÄ®§UÁð PÉA¥ÀÄ §tÚ , zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉUÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KqÀUÀqÉ vÉÆý£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ, DPÁ±À PÀ®gÀ D¥sï µÀlð ªÀÄvÀÄÛ zÀlÖ£ÉAiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÝ£ÀÄ C®èzÉ PÁ®°è «Ä®ljAiÀÄ PÀj §tÚzÀ §ÆlÄ ªÀÄvÀÄÛ ©Ã½ §tÚzÀ PÁ®Ä aî zÀj¹zÀÝ£ÀÄ. EvÀ£À JvÀÛgÀ 5'7" EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®ZÁÑ, ¸Á:£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ:PÉÆ¥Àà, f:aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: PÀªÀÄ® ºÉÆÃmÉ® §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ®ZÁÑ ¸Á:£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ:PÉÆ¥Àà, f:aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: PÀzÀA§ ¯ÁqÀÓ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 27-07-2010 gÀ ¨É½V£À 0700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀzÀA§ ¯ÁqÀÓ£À gÀƪÀiï £ÀA: 201 gÀ°è vÀ£Àß ªÀAiÀÄQÛPÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

27 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ UÉÆüÁ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÉƸïÖ D¦Ã¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ UÉÆüÁ [PÉ] EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3990/- ºÁUÀÆ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ªÉƨÉÊ® C.Q.2000/- & 52 E¹áÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® CAUÀrPÀgï ¸Á:PÉÆAqÁé £ÀUÀgÀ ¥ÀÆ£Á ºÁ.ªÀ. D¼ÀAzÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ºÉÆÃmɯï Dgï.n.N. ZÀPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀzÀ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á:©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉ®£À°è wAr wA¢zÀÄÝ CzÀgÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 08-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ²æêÀÄw PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ SÁ¸ÀgÀ ¸Á: ªÀiÁ±Á¼À ¸ÀAUÀqÀ PÁªÉÃj ºÁUÀÆ gÀÆ¥Á PÀÆr ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀgÀdV PÀqÉ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV SÉêÀÄ°AUÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ½ 3 d£ÀgÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JA JZï -13 eÉ-9807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀgÀÄuÁ ºÁUÀÆ PÁªÉÃjUÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÀgÀÄuÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÀgÀÄuÁ EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¥ÀlÖtÚ EªÀgÀÄ ¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ©¹ HlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CQÌ, vÉÆÃUÀj ¨ÉüÉ. ºÁUÀÆ ¥ÉÆÃlð mÉç® l« ºÁUÀÆ MAzÀÄ JPïìqï ¨Áålj »ÃUÉ MlÄÖ 21800/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀ 8 JJªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÉʯÉéà ¥Áèl ¥sÁgÀA £ÀA.1gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁqÀgÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉå¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

26 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÀä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄPÀ§Æ® ¥ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃgÀ C° ªÀÄįÁè ¸Á; avÁÛ¥ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ ªÉÆúÀ¯Áè ºÁªÀ. §qÉÃ¥ÀÆgÀ ¯ÉÃOl ®ÆPÀªÀiÁ£À PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-07-2010 gÀAzÀÄ. ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝPÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄPÉÆAr ºÁQ rªÉÊ£Àì ¸ÀÆÌ®£À°è ºÉÆÃV J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 24-7-2010 gÀAzÀÄ 4-00 J.JA.PÀÌ JzÀÄÝ£ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt, 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ 7 ¦Ã¸ï £ÉPÀè¸ï, 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ §Æ¼ÀªÀiÁ¯Á, »ÃUÉ MlÄÖ CQ. 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ »jUÉ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ ¸Á:«zÁå£ÀUÀgÀ eÉêÀVð ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝtÚ ¨ÉtÆÚgÀÄ E§âgÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV gÉʸÁ zsÁ§ JzÀÄgÀÄ ¤AvÁUÀ eÉêÀVð-UÀÄ®§UÁð ªÉÄãï gÉÆÃqï gÉʸÁ zÁ¨sÁ JzÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À°è ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ- 37 J-8127 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸Àì r¥ÉÆà PÀqɬÄAzÀ eÉêÀVð PÀqÉUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉJ-33 JA1750 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀtªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄgÁV rQÌ ¥ÀrzÀÝjAzÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ºÉÆA¢, ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 25-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦J¸ïL gÀlPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄzÀ£Á PÀqÉ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-32 JªÀiï-1762 ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸À°ÃªÉÆâݣÀ J.¦.¹-280 gÀlÌ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ £ÀA:- PÉ.J-32 JªÀiï-641 £ÉßzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £À¹ÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀgÀħzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

25 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà nÃPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| gɸÀÖPÁåA¥À vÁAqÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ nÃPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 24-07-2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÀÄAzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ 2 Q.«ÄÃlgÀ zÀÆgÀzÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÉƯÉUÉ PÁgÀt ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀi˯Á ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà FgÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀiÁå ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀA§A¢UÀ¼ÁzÀ 1.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Á°ªÀÄoÀ ¸Á|| zÉêÀ®UÁAªÀ vÁ|| ¹AzÀV f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ 2.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Á°ªÀÄoÀ ¸Á|| PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ ZÁPÀÄ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁ¼À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ C°è EArPÁ PÁgï£À°è 4 d£ÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ K ªÀÄUÀ£Éà ¤®è¯É CAvÁ CqÀØUÀnÖzÀÄÝ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ «±Áé£ÁxÀ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ PÉÊAiÀÄå°è gÁqÀÄ ªÀÄZÀÄÑ »r¢zÀÄÝ PÁ²Ã£ÁxÀ£ÀÄ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÆߧâ£ÀÄ gÁr¤AzÀ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ £Á£ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à©zÁÝUÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr PÁj£À°è JwÛºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt F »AzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PɸÀĪÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÉ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ , «±Àé£ÁxÀ ¸ÀAUÀqÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄZÀÄÑ , gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆïɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà PÉÃzÀgÁ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ£À§¸À¥Áà ªÀiÁ° ¥Ánî ¸Á:PÉÆÃgÀ½î vÁ:D¼ÀAzÀ f:UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 04-07-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄUÀĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸Àì HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÉnÖ ¥sÀ£ï mÁQøÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä MAzÀÄ ºÉÆmÉî §½ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ eÉé£À°è PÉÊ ºÁQzÁUÀ eÉé£À°è ªÉÆèÉÊ® EgÀ°¯Áè CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄrPÁrzÁUÀ ªÉÆèÉÊ® ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè C.Q. 20,200/- EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ 2-3 £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ® EªÀiÁæ£À vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C° SÁ£À ¸Á||CPÀâgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

24 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀiÁå vÀAzÉ CqÀªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ºÀ½î vÁ: CPÀÌ®PÉÆmï ºÁ.ªÀ.±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄä ¸ÉÃoÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À eÉÆr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉƼÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ PÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ UÉÆÃt aî G©â §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀPÉÌ vÀnÖ ¤AwvÀÄÛ. DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ oÁPÀÆgÀ vÀAzÉ »ÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß £À¢AiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©aÝ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ UÉÆÃt aîUÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C.ªÀ.20-25 ªÀµÀð CAzÁdÄ 5'2" JvÀÛgÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. ªÉÄʪÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè £Á°UÉ PÀaÑzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. & PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà PÀÄzÀ°zÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ G©âgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ C¥ÀjavÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ GzÉÝâAzÀ AiÀiÁgÉÆà J°èAiÉÆà PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖ vÉUÉzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ºÁQ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ £À¢AiÀÄ°è MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ±ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ £ÀªÀzÀV E§âgÀÄ UÁèªÀÄgÀ¸ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É eÉêÀVðUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ £ÀªÀzÀV FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÀnÖ¸ÀAUÁ« ©üêÀiÁ ©æÃeï zÁn ®Qëöäà UÀÄr PÁæ¸ï gÉÆÃr£À°è ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ £ÀªÀzÀV FvÀ£À ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¸ÉêrUÉ ¤AvÀ ¥À¹ð ¯ÉÆÃqÀ EzÀÄÝ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-11 JA-3891 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, »AzÉ PÀĽvÀ £À£ÀUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¥ÁgÀĨÁ¬Ä ªÀÄUÀ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ DAiÀÄĪÉÃðzÀ OµÀzsÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄ£ÁxÀ ZÀªÁít ¸Á: ¸ÁªÀ¼ÀV vÁAqÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 32 qÀ§Æèöå 9801 [§eÁ§ r¸À̪Àj] £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀgÉÆÃuÁ¢AzÀ PÀqÀUÀAaUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀgÀ¥À½îAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄ£ÁxÀ ZÀªÁít EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÀæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

a£ÁߨsÀgÀt CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥Él oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÀvÁßZÁj ªÀiÁgÉÆÃf ¸Á : ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ CAZÉ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ UÁAUÀf EªÀgÀ CAUÀr ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ D¨sÀgÀtUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉ®¸À ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ CAUÀr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ ªÀqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ndÆåjAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ 2 ®PÀë 76 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥Él oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀĺÀäzÀ d¯Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀVÃgÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ
¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA: 20-3-530, ºÀĸÉä D®A d¯Á® PÀÄAZÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ
19-07-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÄ£À±ÉlÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥ÉÆmÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ J¯Áè ¥ÉÆÃmÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß J¯Áè ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®UÉÃd ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C°èAiÉÄ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÉÖÃd£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ mÉç® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ¤PÉÆãÀ r 300 PÁåªÀÄgÁ C|||Q|| gÀÆ.1,00,000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀ¯É vÀ¦à¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è F »AzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀgÁj EzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 2.¸ÁAiÀÄ¥Áà @ ¸Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 3.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 4.¸ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà 5.±ÁåªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ 6.ºÀtªÀÄAvÀÄ @ ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Áà @ ¸ÁAiÀÄ¥Áà 7.ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 8.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Áà ªÀAiÀiÁ|| 35 9.gÁªÀĪÀiÁä @ gÁªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ@ ºÀtªÀÄ¥Áà EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ:-23-07-2010 zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ

ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ¥Á®£ÉAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁV PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÁ¸ÀQÛ vÉÆÃjzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.
JªÀiï.
ºÉZï ©üêÀÄPÀÌ£ÀªÀgï PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï EAd¤ÃAiÀÄjAUï «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁeï EAd¤ÃAiÀÄjAUï G¥À-«¨sÁUÀ ¥À©èPÀ UÁqÀð£À UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ PÀ®±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-2010 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ°è ¤gÁ¸ÀQÛ vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ¥Á®£ÉAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw.gÀºÉªÀÄƤ¸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀÄPÉÆßâݣÀ ¸Á:¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £Ë¹£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ GlÖ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄÄRPÉÌ, JgÀqÀÄ PÉÊ UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

23 July 2010

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÁArAiÀÄ£ï £ÁqÁ ¸Á:UÀAeï ¨ÁåAPï PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eɹäãï EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:20-07-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß:1-30 UÀAmÉUÉ 4 d£ÀgÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA:PÉJ:32, J:6753£ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ §®ªÀAvÀ¢AzÀ CmÉÆÃzÀ°è 1.gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï 2.C§ÄÝ® PÀjêÀiï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï 3.C§ÄÝ® ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï 4.C§ÄÝ® C°ÃªÀiï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: J®ègÀÆ JA.J¸ï.PÉ.«Ä¯ï ªÀĢãÁPÁ®¤, UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤A§UÁð oÁuÉ :²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät dªÀiÁzÁgÀ ¸ÁB zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: ªÉÊeÁ¥ÀÆgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02-04-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¤A§UÁð PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. «ZÁj¸À¯ÁV PÀÄ:¸ÀĤÃvÁ½UÉ C¤Ã® vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀqÀØ¼É ¸Á:¤A§UÁð EvÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÁzÀ ªÀĺÉñÀ, GªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-04-2010 gÀAzÀÄ ¤A§UÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà PÀ¼À¸ÀPÀgÀ, ¸Á|| ²ªÁf £ÀUÀgÀ ¨sÀªÁ¤ ¸Á-«Ä¯ï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ
22-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ£À°è ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ UÀrAiÀiÁgÀªÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉZï.JªÀiï.n ±ÉÆÃgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ±ÉÆÃgÀÆ«Ä£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ±Àlð£À »A¨sÁUÀzÀ°è K£ÉÆà ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ±ÉÆÃgÀƪÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¤Ãj£À vÉÆnÖAiÀÄ°è vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÝ ¨Ëæ£À PÀ®gï ¨ÁåUÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ElÄÖ ±Àlð vÉUÉzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ
CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ¸ÀĨsÁ¸À
vÀAzÉ «oÀ×® ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ vÀAzÉ DuÁÚgÁªÀ
¢£ÁAPÀ 12-07-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-39 JªÀiï-0599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CAvÁ £À£ÀUÉ & ¥Àæ¨sÀÄ. zsÉÆé E§âgÀ£ÀÄß vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀıÀéAvÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÊPÉÆÃlð ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ eÉêÀVð gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹®Ä ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ GzÀ£ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸ÀzÉà jAUÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ªÀiÁrzÁUÀ AiÀıÀéAvÀ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ©vÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV AiÀıÀéAvÀ FvÀ¤UÉ JzÉUÉ ºÉÆlÖUÉ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-32 JªÀiï-4005 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ PÉ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ :²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ RvÀ®¥Àà wUÀr ¸Á :AiÀÄ®PÀ¥À½î. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸ï¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀ¼À¸ÀPÀgï E£ÀÆß 17 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀëöäªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J¯ÉPÀë£ÀzÀ°è UÉzÀÄÝ §A¢zÀÝPÉÌ ¢ªÀiÁPÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÆAiÀiÁÛ¢AzÀ £À£Àß JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉÄîQÌUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀÆ PÀÆqÁ PÀÆAiÀiÁÛ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀįÉÃ¥Àl oÁuÉ :²æà RvÀ®¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀ¼À¸ÀPÀgï ¸Á :AiÀÄ®PÀ¥À½î. EªÀgÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä CtvÀªÀäQAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ PÀ¼À¸ÀÌgÀ EªÀjUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀ UÁæ.¥ÀA.ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÀÆ zÉéõÀ ºÉZÁÑVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÁ¬ÄzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ¼À¸ÀÌgÀ EvÀ£ÀÄ RvÀ®¥Áà wUÀr,¸ÀAvÉÆõÀ wUÀr, ºÁUÀÆ EvÀgÀ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀ ©ÃlÄÖ PÉÆqÀ¯ÁV¢Ý ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀ UÁæA¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀä «gÀÄzsÀÝ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁr¢Ý ªÀÄUÀ£É EAzÀÄ ¤Ã£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄ ©ÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ £À£ÀߣÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ©âtzÀ PÉÆìÄvÁ ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥Àl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà ºÉÆlPÀgï ¸Á|| PÀqÀUÀAa ºÁ:ªÀ: ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉêÀzÁ¸À£À LzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ £ÀA§gÀ ºÉÃUÉ £ÉÆrgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£ÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ zÉëzÁ¸À£À PÀĪÀÄäQ̤AzÀ CtÚ¥Àà, VÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ CA§Ä¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ánè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

22 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛgÀzÀ°è ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¥ÉưøÀ qÀæ¸À£ÀÄß ºÁUÀÆ a£ÉßAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä C®è°è gÉÆÃrUÉ ¤®ÄèvÀÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀå D¼ÀAzÀ ZÉPï¥ÉÆøïÖzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §UÉÎ ¨ÁwäzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CPÀâgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ UÀ¤Ã ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄB 24 ªÀµÀð ªÀÄÄ|| ©üêÀĽî vÁ: f: UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÀtzÀ CqÀZÀuÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ a£Éß ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ §Äl£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¨É®Öö£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ DUÁUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤°è¹ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉ®ªÀÅ ¸À® eÉêÀVð ¢AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀÆn£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß zsÀj¹PÉÆAqÀÄ C®è°è ¤AvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÉÛÃ£É CzÀjAzÀ¯É §AzÀ ºÀt¢AzÀ F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 36-Dgï 8446 £ÉzÀÝ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ, C®èzÉ F J¯Áè PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¥ÉưøÀ EªÀjUÉ £Á£ÀÄ ¥ÉưøÀ C¯Áè JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ CªÀgÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ F ¥ÉưøÀ ªÀiÁ»w, w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ZÉPï ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ÄªÀÅzÀÄ w½¹zÀÄÝ C®èzÉ, §AzÀ ºÀtzÀ°è CªÀjUÉ DUÁUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀgÁd ¹¦¹ 1648 UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 21-07-2010 gÀAzÀÄ zÀ¹ÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ ºÀ¦Ãd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ zÀ¸ÀÛVj ¸ÁªÀVPÀgÀ ¥ÀÆgÁ¤ ªÀÄfÃzÀÝ f¯Á£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj JA.J¸À.PÉ UÉn£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆÃl®PÉÌ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÁfÃzÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀtÚ vÀªÀÄä ªÁfÃzÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 25,000/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀUÀ ªÁfÃzÀ ¸ÁfÃzÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ PÉÆqÉPÀ¯ï ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è HmÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ ¨Á§Ä gÁªÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ äªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÀªÁVzÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀÆrgÁªÀÄ ¨sÀÆ« ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£É ¨ÁdÄ EzÀÝ «ªÀįÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÀªÁVzÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á;ºÀAZÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÁwæ ªÉÄ£ÀAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¥Àà¼ÀªÁzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà §A¢zÁÝgÉAzÀÄ alÖ£É aÃjzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ M§â£ÀÄ NqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉãÀßnÖ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÉƦà EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

21 July 2010

Gulbarga District Crime Reports

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ «dÄÓ ªÀÄvÀÄÛ «ÄñÁæ gÀªÉÄñÀ ¸Á|| ±ÀºÁ§eÁgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ F »AzÉ 80,000/- gÀÆ¥ÁAiÉÆ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è E¸ÉàÃl Dl Dr ºÀt ¸ÉÆÃvÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁA¨ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 16-07-2010gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 19-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ PÉÆÃj ªÀÄoÀzÀ zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°èAiÀÄ°è ²æäªÁ¸À EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ £À£ÀUÉ ¸Á® PÉÆlÖ 1)«dÄÓ ªÀÄvÀÄÛ «ÄñÁæ gÀªÉÄñÀ §AzÀªÀgÉ £À£Àß ¥sÀAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 80,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ CzÀgÀ §rØ ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ EUÀ ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀj§âgÀÆ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ¥sÀAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ ªÉÄÃ¯É PÉÆìÄzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä gÁdÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA68/2010 PÀ®A 324, 504,506 R/W 34 IPC £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ zÉêÀtÚ E§âgÀÄ PÀÆr QgÁt CAUÀrUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÀªÁ¤ ºÉÆÃ¯ï ¸Éïï CAUÀr ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

ªÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-7-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄÄPÀæªÀÄS£ï gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ d£ÀvÁzÀ¼À EªÀgÀÄ ªÀļÀSÉÃqÀ UÁæªÀäzÀ°è 8£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ GzÀÄð±Á¯É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ G£ÀßwÃPÀj¸ÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀĪÀ¢®è. F §UÉÎ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀzÀ «zÁåyðUÀ¼À «zÁå¨sÁå¸À PÀÄApvÀUÉƼÀäîwÛzÉ. F §UÉÎ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ GzÀÄð ±Á¯É 9£É vÀgÀUÀwUÉ G£ÀßwÃPÀj¸¨ÉPÀÄ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-7-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ªÀļÀSÉÃqÀ §¸ï ¸ÁööåAqÀ ¸ÀPÀð¯ï zÀ°è gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ..

CzÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄÄPÀæªÀÄSÁ£À EªÀgÀÄ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝgÀ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀqÀ J,J¸ï,L. ¸ÀĨsÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÁdgÁzÉ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà D£ÀAzÀgÁªÀ ¦,J¸ï,L. ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vªÀÄä ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ §ªÀAzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÁdjzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É UÀÄ®§UÁð ¸ÉÃqÀA ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ªÀļÀSÉÃqÀ PÁæ¸ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄÄPÀæªÀÄSÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉÆÃA¢UÉ ªÀļÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ 1) eÁQÃgÀ ºÀĸÉãï zÀAqÉÆÃwPÀgÀ,2) ªÀĸÀÛ£À¸Á§, 3) ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£À ¸ÀAUÁ« 4) JA.PÉ.¨Á¨Á ªÀiÁgÀƨsÁ¬Ä 5) CPÀâgÀ ±ÉÃR ¨sÁUÉÆr 6) ¥sÀAiÀiÁdSÁ£À 7) gÀ¦üPÀ D®A¥Àäj 8) C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ¨ÉÃPÀj 9) ªÀĺɧƧ ¥sÀįÁgÀ 10) gÀºÉªÀiÁ£À UÀÄ®eÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÉÆääA¢UÉ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÉÃqÀA gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Àé ¯Á¨sÀPÁÌV gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010 PÀ®A 143,147,341 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÄ PÀ®A 26 ªÀÄPÀ̼À ¥Á®£É ¸ÀAgÀPÀëuÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2000 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀiÁ»w ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. 

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð.¢£ÁAPÀ:19/07/2010 gÀAzÀÄ æ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀægÉ, ©¯Á¯Á¨ÁzÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÁA¨É ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ EzÀÝ, ¸Á§tÚ E¹Ûçà CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ, 1gÀÆ.UÉ 80gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ºÁUÀÄ gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉJ32, f:261 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©¯Á¯Á¨ÁzÀ §qÁªÀuÉUÉ ºÉÆÃV ¨ÁA¨É ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹ ¸Á§tÚ EªÀgÀ §mÉÖ E¹Ûçà CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀUÉÊgÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ²ªÀPÉÃj ªÀAiÀÄ:32ªÀµÀð, G:CmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á: §qÁgÉÆÃeÁ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,035-00gÀÆ. 2) 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, 3) 1 f:-5 ªÉƨÉʯï , 4) 1 »ÃgÉÆúÀÄAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:36, ºÉZï:7612 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß J°è AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý JA§ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ±ÉÃPï C¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï ºÀÄqÉêÁ¯É ¸Á: dĨÉÃgÀPÁ®¤ ºÁUÀgÀUÁ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå ²æà r.f.gÁdtÚ ¦.L.gÉÆÃeÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÉÆÃeÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:90/2010, PÀ®A:78(3) PÉ.¦.JPïÖ, ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

20 July 2010

Gulbarga District Crime Reports

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:19/07/10 gÀAzÀÄ 12.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥À¢ä¤ UÀAqÀ f¯Á¤ @ eÁ£À ¸Á:¸ÀÄuÁÚ ¨sÀnÖ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:18/07/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 ¦.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ f¯Á¤ @ eÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀ C° EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉƸÀr gÀAr £À£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/07/2010. gÀAzÀÄ ²æà ©.¹zÀÝUËqÀ ¦.J¸À.L [PÁ.¸ÀÄ] EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ UÀAUÁ dªÀÄÆ£Á ©°ØAUÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L.[PÁ¸ÀÄ] ¦.J¸À.L [C«.] ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.785, ¦¹ 823, ¦¹ 152 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ 3.30 ¦JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ- ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ElÄÖ DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±À©âÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀĸÁ§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ±ÀºÀ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ElÖ MlÄÖ 4795/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

eÉêÀgÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ¤ªÉâ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:19-07-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ CfðzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢:18-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 178 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¥Á®PÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ, CªÀ£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀtÄ EªÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è WÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §©ÃvÁ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀªÀgÉà §©ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ K gÀAr UÉÆÃzsÁªÀj F ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄÀUÉ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ F ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ K ¨ÁåqÀgÀ gÀAr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ? ºÉÆ®zÀ°è §A¢¢ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃQvÀÄÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨sÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃr ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ¼ÀÄ, ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ £ÀߣÀß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr£ÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/07/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀÄgÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 10-2/6 D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ J¸ï.©.PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 18/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1800 jAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è mÉAPÀªÀÄ£ï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ¯Áåt PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £À£Àß ¸ÀªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉÊ® C:Q: 5200/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:177/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw.SÉÊgÀÄ£À© UÀAqÀ ZÁAzÀ¸Á§ ¸ÀvÁégÀ, ªÀAiÀÄ|| 50, ¸Á|| «ÄtdV vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ C«ÄÃgÀ© UÀAqÀ gÁdªÀĺÀäzÀ PÁ¯ÉSÁ£À ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄAUÀ®V vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV AiÀÄ®ºÀAPÁ £ÀÆå mË£À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. FUÀ PÀ¼ÉzÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÖà PÉÌ ºÉaÑUÉ ºÀªÁ ºÁQ ¸ÉÆÖà ¸ÀjAiÀiÁV GjAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ ºÉÆwÛ¹zÀ ¸ÉÆÖÃPÉÌ ¦£ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖâAzÀ Gj MªÉÄä¯É §UÀ룃 ªÉÄÃ¯É fVzÀÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ Gj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀ £ÉÊnUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÉÄʸÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ CzÉà ¢£À «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ¼ÀÄ §zÀÄzÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4:00 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 12/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ f.f.JZï UÀÄ®§UÁð PÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ²æêÀÄw ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄgÉÃ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ || 48 ªÀµÀð G || ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á || ¸ÉÃqÀA ºÁ || ªÀ || EA¢gÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ J£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ zÀ±Àð£À ªÀÄ®VPÉÆArzÉêÀÅ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉļÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÉÆÃqÉ £É£ÉzÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ zÀ±Àð£À ªÉÄÃ¯É EnÖUÉUÀ¼ÀÄ HgÀĽ ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÉAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÉÆAzÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

19 July 2010

Gulbarga District Crimes Reported.

PÁ¼ÀV ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:18/07/10 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 05:00.¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æà «dªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨÁ±À ±ÉÃmÉÖ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á||PÀAzÀUÀƼÀ. EªÀgÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 2d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ°è ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ||15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÉÆr ¸ÀgÀrV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÉÝêÀÅ C°èUÉ vÉÆãÀ¸À½î UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ ºÀÄVÎ EªÀ£ÀÄ §¢ÝzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆr £ÀUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JgÀqÀÄ ¸À¯ï £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EvÀÄÛ, ¢£ÁAPÀ; 17/07/2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ ªÀÄvÁÛ £ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄPÁA® £ÁUÀªÀÄä M§â¼É §¢ÝzÀÄÝ £ÉÆr ªÀÄAdļÁ J°è JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV vÉÆãÀ¸À½î gÁdÄ ºÀÄVÎ EvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ PÀAzÀUÀƼÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 04:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ fÃ¥À MAzÀgÀ°è PÉÊ »rzÀ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁºÀUÁAªÀ PÁæ¸À PÀqÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁA±ÀzÀ EzÀÄ.Ý

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.07.2010 gÀAzÀÄ 3.30 ¦JªÀiïPÉÌ ¹AzÀV CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄr ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÁzsÀ ²æà © r §Ä°ð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2230/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2010 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀiÁ»w ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw.SÉÊgÀÄ£À© UÀAqÀ ZÁAzÀ¸Á§ ¸ÀvÁégÀ, ªÀAiÀÄ|| 50, ¸Á|| «ÄtdV vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ C«ÄÃgÀ© UÀAqÀ gÁdªÀĺÀäzÀ PÁ¯ÉSÁ£À ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄAUÀ®V vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV AiÀÄ®ºÀAPÁ £ÀÆå mË£À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. FUÀ PÀ¼ÉzÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÖà PÉÌ ºÉaÑUÉ ºÀªÁ ºÁQ ¸ÉÆÖà ¸ÀjAiÀiÁV GjAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ ºÉÆwÛ¹zÀ ¸ÉÆÖÃPÉÌ ¦£ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖâAzÀ Gj MªÉÄä¯É §UÀ룃 ªÉÄÃ¯É fVzÀÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ Gj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀ £ÉÊnUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÉÄʸÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ CzÉà ¢£À «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ¼ÀÄ §zÀÄzÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4:00 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 12/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

18 July 2010

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ¨Á¨Á vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ©gÉzÁgÀ ¸Á: ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ EeÁd ¥ÀmÉî E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ EªÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À »AzÉ £Á£ÀÄ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï ¥ÀmÉî dºÁVgÀzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉ½zÀÝPÉÌ «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ 1.EªÀiÁæ£ï ¥ÀmÉî vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï dºÁVgÀzÁgÀ 2.jÃeÁªÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï dºÁVgÀzÁgÀ 3.E¥sÁð£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï dºÁVgÀzÁgÀ 4.C§ÄÝ¯ï ªÁ»ÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉÄÊ»§Æ§ dºÁVgÀzÁgÀ 5.UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉÄÊ»§Æ§ dºÁVgÀzÁgÀ 6.d§âgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉÄÊ»§Æ§ dºÁVgÀzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è vÀ®ªÁzÀ, §rUɪÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ZÉ£Àߧ¸À¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1.²æñÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æ JA§ÄªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 14-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁUÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄPÁr ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ F ¢£À oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ, ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ««gÀ : ²æñÉÊ®, ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, UÉÆâ UÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, 3¦üÃl 6 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. PÀĪÀiÁj ¨sÁUÀå²æÃ, ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð, UÉÆâ ªÉÄÊ §tÚ, 3 ¦üÃl JvÀÛgÀ, vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.

17 July 2010

Gulbarga Dist Reported Crimes

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

¸ÁªÀ¼ÀV(©) UÁæªÀÄzÀ KgÀmÉÊ® lªÀjUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¨Áålj E£ï¥ÉÆæà ¥ÀªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 10000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁ¼ÀV ¥Éưøï oÁuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ vÀqÉ ¥ÀæPÀgÀt

zÉëzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀĦàUËqÀgÀ J.F.F eÉøÁÌA PÁ¼ÀVgÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É J.¹ ZËPÀ ¢AzÀ ºÉÆÃgÀmÁUÀ U˽ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¸Àw±À vÀAzÉ ±ÀĨsÁ¸À PÀzÀA PÁ¼ÀV EvÀ£ÀÄ zÉëzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÉåPÉÌ vÀqɪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁ¼ÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï UÀqÀUÀqÉ ¸Á:UÁf¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁ EªÀgÀ vÀ£Àß CmÉÆèÁPÀì UÁrAiÀÄ°è ©æmÁ¤AiÀiÁ ©¹Ìmï, UÀÄqï £ÉÊmï ¥Á¥ÀqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä PÉ.©.J£ï. zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸É®ìªÉÄ£ï §¸ÀªÀgÁeï EªÀ£ÀÄ CmÉÆèÁPÀì UÁr ¤°è¹, ¸À¥À£Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ, CA§jõÀ vÀAzÉ gÁuÉÆÃf gÉrØ EªÀ£ÀÄ CmÉÆèÁPÀìzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ 24,000/- £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«ÄjAiÀiÁt ¥Éưøï oÁuÉ

²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÉAl¥Áà vÁgÀ¥À°è ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ, d»ÃgÁ¨ÁzÀ f|| ªÉÄÃqÀPÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÀPÀÛA¥À½î UÁæªÀÄzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj EªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄÈvÀ eÉÆåÃw EªÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëÃuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2010 gÀAzÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ «µÀ PÀÄr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ eÉÆåÃw ¸Á«UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, £ÁzÀ¤, ¨sÁªÀ EªÀgÉ PÁgÀtgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ «ÄjAiÀiÁt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

16 July 2010

Gulbarga Dist Report Crime

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 15-07-2010 gÀAzÀÄ ©PÉë¨ÉÃqÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 60 ªÀµÀð DgïnM PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J 38 J¥ï. 392 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ©PÀëQUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÀÌUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ f.r.J PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/J¸ï/7596 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æÃzsÀgÀ¤UÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ: 02/02/10 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19/02/10 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ 1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ (r.JªÀiï), 2) gÀ«AzÀæ£ÁxÀ «í ªÉÆÃgÉ J¸ï.r.¹, 3) PÁæAw ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ, 4) £Ád JAlgÀ¥Éæöʸɸï f¯Á£Á¨ÁzÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð, 5) £Ád KeɤìÃeï ªÀÄ£É f¯Á£Á¨ÁzÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð, 6) dvÀÆÛgÀPÀgï JAlgÀ¥Éæöʸɸï, ±Á¥À £ÀA:5-2© ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉ®ègÀ M¼À¸ÀAa¤AzÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉî ªÀÈvÀÛ¢AzÀ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀgÉUÉ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀA§UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ eÁ»gÁvÀÄ ¥sÀ®PÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆwðUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04/02/10 gÀ PÁæAw ¢£À¥ÀwæPÉ MAzÀÄ ©r ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀæPÀn¹ G½zÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸ÀzÉ ºÀgÁdÄ mÉAqÀgï ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÀÆtðUÉƽ¹ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà C°è¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ|| 45 ªÀµÀð, G|| J.E.E. (ªÀ®AiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ-4)PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ:14/07/2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Áà £ÁnÃPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ PÀÆr UɼÉAiÉÆA¢UÉ »gÉÆ ºÀÄAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-32/J¯ï-4009 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ¨ÁPÉÌ HlPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® zÁ¨ÁzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

ªÀĺÀäzÀ GªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÁgÀÆPÀ ºÀĸÉä UÁqÀð£ï JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀ EnÖzÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ, C®ªÀiÁgÀ vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000 gÀÆ, ºÁUÀÄ 6,65,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

15 July 2010

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀUÀ¼Àî£À §AzÀ£À

ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L ¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è CmÉÆà ZÁ®PÀgÀ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï ¥ÁlPï ºÀwÛgÀ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃrzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ CªÀ£À ¥ÁåAn£À JqÀUÀqÉAiÀÄ eÉéUÉ PÉÊ MwÛPÉÆAqÀÄ NqÀvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ªÀ|| 14, ¸Á|| £ÀÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀ£À°è MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EzÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄìzÁgÀj®èzÀ PÀ¼ÀÄ«£À ¸ÀévÉÛAzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁªÀ¥ÀàUÉÆüÀ ¢£ÁAPÀ 23-05-2010gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀnÖ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA PÉJ-32/J¯ï-6675 mÁåAPÀ ªÉÄð£À ¨ÁåUÀ£À°è ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA 9526519 /©.J£ï.f.f 00013109, ¢£ÁAPÀ 01-02-2010, ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA 9531712/©.J£ï.f.f 00013009, ¢£ÁAPÀ 05-02-2010£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

§¸ÀtÚ £ÁAiÉÆÌÃr ¨Á»¢ð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÉÆ£Àß ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ lAlA £ÀA PÉJ33/2730 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̺ÉÆzÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ eÉêÀVð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. rQ̺ÉÆzÉzÀ lAlA ZÁ®PÀ FgÀ¥Àà lAlA ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄAzÉêÁ® UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¸ÀgÀtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà ªÀįÁèqÀ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀ ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ®gÀªÀjAzÀ MlÄÖ 2980/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.