POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

30 November 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

AiÀÄĪÀwAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ : ²æà zÁªÀįÁå vÀAzÉ zÉñÁå gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ©ÃgÀ£ÀPÀ¯ï vÁAqÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÉÆ£ÀߪÀÄä½UÉ 1.¸ÀĤïï vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÀªÁét ºÁUÀÆ EvÀgÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-09 gÀAzÀÄ mÉÃPÀgÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀj ºÀ¼ÀîzÀÝ ©æeï ºÀwÛgÀ CªÀgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆãÀߪÀÄä½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߪÀÄä½UÉ PÀæµÀgÀ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.