POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ°¹ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢ 20-12-09 gÀAzÀÄ ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ¸Á:UÀAUÁ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqsÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25 J¯ï-8401 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ¢AzÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ¸ÉÊr£À UÀÆlzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 23-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢. 22-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á: ªÀqÀUÉÃgÁ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÉÆA¢UÉ 1.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ 2.¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ 3.¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀqÀUÉÃgÁ vÁ; eÉêÀVð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÉõÀ£À PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà eÁ«ÃzÀSÁ£ï vÀAzÉ CfeïSÁ£ï ¸Á|| JPÁâ® PÁ¯ÉÆä, f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÉÆA¢UÉ 1.vÀ¤éÃgÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ «ÄAAiÀiÁ, 2.ªÀÄ£ÁߣÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ «ÄAAiÀiÁ, 3.ªÀÄÄf¨ï vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ «ÄAAiÀiÁ, 4.EªÀiÁæ£À ¸Á|| J®ègÀÆ JPÁâ® PÁ¯ÉÆä, f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÁUÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÀ PÉ.E.© C¢üPÁjUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉÄÃPÉ vÉÆÃj¹¢Ý CAvÁ vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.