POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 March 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

CAvÀeÁð®zÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀļÀÄî J¸À.JªÀiï.J¸À. PÀ¼ÀÄ»¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ æà dAiÀÄzÀvÀÛ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj G|| EAf¤AiÀÄjAUÀ «zÁåyð ¦.r.J. PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¹J¸ï¹ 5 £Éà ¸ÉêÀiï «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,
yahoo, MSN, Windows Live
¢AzÀ
e –mail §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è British High Commision Lottery Company
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¯Álj ºÀwÛzÉ. ¯ÁmÁjPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ DD PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ £ÀªÀÄä D¦üøÀgÀ §gÀÄvÁÛgÉ CzÀPÁÌV 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä
INR Account No 20070453211, Lal Nunglehi SBI New Delhi Branch CPËAnUÉ ºÁPÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÀA© ¢£ÁAPÀB 19/02/2011 gÀAzÀÄ
SBI Gulbarga
¨ÁåAPÀ¤AzÀ 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ MAzÀÄ ¢£À ©lÄÖ ªÀÄvÉÛ CªÀgÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr E£ÀÄß 48,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÉ CPËAnUÉ ºÁPÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ , £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ
British High Commision
ªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¯Álj ºÀwÛzÉ CAvÁ EAlgï£Émï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀļÀÄî J¸ï.JªÀiï.J¸ï UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ £À£ÀUÉ £ÀA©¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ : ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÁgÀzÀ ¸Á:ZÉ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ J£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:04-03-2011 gÀAzÀÄ ©®UÀÄA¢ ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀƪÀÄ¢AzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¥Ánî FvÀ£ÀÄ ¸ÉàÃgÀ ¥Álìð vÀgÀ®Ä ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ CmÉÆêÉƨsÉÊ®UÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV J£ï.¹.¹ D¦üøÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ CmÉÆÃjPÁë PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ J¸ï.«.¥ÀmÉî ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA;PÉJ- 32 «-1176 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AvÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÊUÉ C®è°è UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.