POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

18 May 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ®PÀëöät vÀAzÉ gÁd¥Áà ¨sÉÆëªÀqÀØgÀ EªÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ avÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ D¼ÀAzÀ ¥ÀlÖtzÀ w¥ÀàuÁÚ zÀAqÀUÀÆ¯É AiÉÆA¢UÉ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀßzÀ §½PÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ¥ÀÄ£ÁzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ avÁæ¨Á¬ÄUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ EªÀ£ÀÄ avÁæ¨Á¬ÄUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £Á£ÀÄ PÁAmÁæöål PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É 25,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ F 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 10-5-2010 gÀAzÀÄ avÁæ¨Á¬ÄUÉ CwÛUÉAiÀiÁzÀ C£À¸Á¨Á¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ CªÀ½UÉ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥ÉƤ£À°è ¨ÉÊ¢zÀÄÝ »ÃUÉ UÀAqÀ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ 11-5-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄÃJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ D¼ÀAzÀzÀ°èè ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ¸Á:ºÀĸÉä D®A ªÀÄfÃzÀ »AzÀÄUÀqÉ gÉÆÃeÁ(PÉ) UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦:2141 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ªÀÄÄ£Áß ±ÀÆlgÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ£À »AzÉ D¹Ã¥À C£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀĸÉä D®A ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ£Àß JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°M£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ªÀÄÄ£Áß EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè, R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À © ¸ÀAUÉÆüÀV, ¸Á|| ¥Áèmï £ÀA: 131 ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ (©) QÃwð «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ JzÀÄgÀÄUÀqÉ jAUï gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ aPÉÆÌÃrUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ RUÉð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ°è E§âgÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ qÉʪÀígÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÀqÉ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DmÉÆà §gÀÄwÛzÀÝAvÉ M¼ÀUÀqÉ £À£Àß eÉÆvÉUÉ PÀĽwÛzÀÝ E§âgÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÁUÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ ªÀÄÄbÉðUÉƽ¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1.£ÀUÀzÀÄ ºÀt 6700/-, £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï 1100, MAzÀÄ mÉÊmÁ£À ªÁZï, C||Q|| gÀÆ.1500/-, JgÀqÀÄ ¨sÁªÀavÀæ, 7-8 PÉÆÃlð ¸ÁÖöåA¥ÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.8200/- d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî QæÃqÁAUÀtzÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀt ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà PÀ®åt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸Á;ªÀÄ£É £ÀA.2-910/60-68/21 J£ï.f.M PÁ¯ÉÆä MPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉAqÀw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ¯Áåt¥Áà PÀĪÀĸÀÄ ªÀAiÀÄ;63 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.12-05-2010 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA.PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ AiÀiÁjUÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè DªÀwÛ¤AzÀ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁ£uÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÀ¥ÀnÖ «ªÀgÀuÉ. :ºÉ¸ÀgÀÄ UËgÀªÀÄä,UÀAqÀ PÀ®åt¥Áà, ªÀAiÀĸÀÄì 63 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëQ, «¼Á¸À ªÀÄ£É £ÀA.2-910/60-68/21 J£ï.f.M PÁ¯ÉÆä MPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð. ªÉÄÊPÀlÄÖ UÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. UÉÆâü ªÉÄÊ §tÚ, JvÀÛgÀ 4'.5", zÀÄAqÀĪÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, PÀ£ÀßqÀ , »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ºÀtZÉ §lÄÖ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ £ÀgÉÆ°AiÀÄ UÁAiÀÄ,JqÀ UÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §mÉÖUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ w½ UÀįÁ© ¹ÃgÉ, ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ ¨Ëè¸ï, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ®AUÀ. zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.