POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 07-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà ºÁ®¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¤AUÀ¥Àà ºÁ®¨Á« PÀÆr ªÀiÁAiÀiÁªÀw EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ £ÀªÀÄä ¨Á«UÉ ¤ÃjUÉ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀgÀÄ ¤ÃjUÉ §gÀwÛ K£À¯ÉÃ,CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåªÁUÀ ¸ÀzÀj ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉà §AiÀÄåwÛj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤AUÀ¥Àà¤UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁPÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DgÉÆævÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢.07-12-09 gÀAzÀÄ eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj JzÀÄgÀUÀqÉ ²æà ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÁæ.ªÀÄ ¯ÉÃR¥Á®PÀ UÀAªÁgÀ vÁ:eÉêÀVð ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¥ÀjºÁgÀzÀ ZÉPï §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :¢ 07-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ªÀÄÄPÀæªÀiï vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀÄ PÀÄ£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1.U˸À vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀiï 2.ªÀÄÄPÀæªÀiï vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀiï ¸ÀAUÀqÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÀå PÁgÁ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ CzÉà ªÉʱÀåªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtߤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtߣÀ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.