POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ±À©âÃgÀ vÀAzÉ DzÀªÀÄ° ¨ÉÆÃzÀ¯ÉªÁ¯É ¸ÁB gÀlPÀ¯ï vÁB aAZÉÆý f¯ÉèB UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢:
31-03-11 gÀAzÀÄ ªÀiÁåQëPÁå§ £ÀA PÉ.J 32 2707 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ M¼ÀVzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 1. ²æà ±À©âÃgÀ vÀAzÉ DzÀªÀÄ° ¨ÉÆÃzÀ¯ÉªÁ¯É 2. ²æêÀÄw ¥sÀvÀÄæ©Ã UÀAqÀ DzÀªÀÄC° 3. ²æà ¸ÁzÀPÀ vÀAzÉ DzÀªÀÄ° J®ègÀÆ ¸ÁB gÀlPÀ¯ï 4. ²æêÀÄw zËæ¥Àw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw 5. ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄĸÀ£À¥Àà J®ègÀÆ ¸ÁB ªÀÄÄPÀgÀA© 6. ²æêÀÄw ¸ÀĪÀiÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd 7. ²æà ªÀĺÀäzÀ Dfà J®èjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ