POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 February 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 06-02-2010 gÀAzÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ºÁ¼À© ¸Á: eÉÊ ©ÃªÀÄ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ gÀ« vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ºÀ½î ¸Á:±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆdlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 06-02-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ AiÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L [PÁ¸ÀÄ] ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 865=00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.