POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

19 August 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¸ÉÃqÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

²æêÀÄw zÉë ¨Á¬Ä ¸ÉÃqÀA ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ¸ÉÃqÀA ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¢:12-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß QgÁt Rj¢ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw zÉë ¨Á¬ÄgÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉƺÀ£À vÀAzÉ zÉøÀÄ ¥ÀªÁgÀ, ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ zÉøÀÄ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ ²æêÀÄw zÉë ¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ ¢:21-8-10gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ 2£Éà CªÀ¢üAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉà CzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæ¸Àì ¥ÀPÀëzÀ D¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀºÁPÀĪÀAvÉ ºÀtzÀ D«Ä±À vÉÆÃj¹ ²æêÀÄw zÉë¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ²æÃzÉë ¨Á¬ÄgÀªÀgÀ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ zÉñÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á:bÉÆÃnUÀgÀt ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ¥Éưøï oÁuÉ.                     

ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt        

¢£ÁAPÀ 17.08.10 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ ªÀUÉÎ ¸Á:ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ 14.07.10 vÀÀ£Àß ºÉAqÀw PÀ®èªÀé@PÀÀ¯ÁªÀw vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ §gÀÄvÉÛ£ÉÉAzÀÄ ºÉý GªÀÄägÀUÁ vÁ®ÆQ£À PÉøÀgÀdªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÄ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw HjUÉ ªÀÄgÀ½ §gzÀ PÁgÀt J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉAqÀw PÀ®èªÀé@PÀ¯ÁªÀwAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :

¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀZÁÑ ¸ÁªÀÄVæ ªÀ±À ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:18/08/10 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉAr §eÁgÀ vÀnÖ ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀZÁÑ ¸ÁªÀÄVæAiÀiÁzÀ £ÀªÀ¸ÁUÀgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÁUÀuÁÚ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ CAzÁdÄ 2,500/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 25 PÉ.f. £ÀªÀ¸ÁUÀgÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ