POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà JªÀiï ¸ÀgÀqÀV ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀÄ, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀÄAqÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀå©üZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ¼É C®èzÉ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À CtÚ ²ªÀ°AUÀ, UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ºÀÄAqÉPÁgÀ ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À, 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆ°, ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀĪÀÅ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 50,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,04,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄUÀæAiÀÄå ¸Á|| dAiÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 1.5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ eÉqÀgÀ ªÀÄt £ÀPÉè¸ï 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ eÉqÀgÀ ªÀÄt 2 §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3) 2 vÉÆ¯É ºÀªÀ¼À ªÀÄÄwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ CQ. gÀÆ1,53,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.            

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀA¢ªÀĤ ¸Á|| PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ ¥Áèl £ÀA. 215 gÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢: 02-02-11 gÀAzÀÄ ¦ügÉÆd¨ÁzÀ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢: 04-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.