POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

27 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ¨sÁªÉ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀtÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉÃAzÀæ eÉÆvÉ, «±Á® ¸Á|| ¯Á®Vj PÁæ¸À EªÀjUÉ ±ÀgÀtÄ FvÀ£ÀÄ PÉÊUÀqÀ CAvÀ PÉÆnÖzÀÝ ` 2000/- C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä J£ï.«í UËæAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ «±Á® FvÀ£ÀÄ ¸ÀwñÀ, ªÀÄ®Äè , gÀ«, ¸ÀÄgÉñÀ, »ÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 8-9 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl ªÀĺÉÃAzÀæ£À PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl eÉé£À°èzÀÝ ` 2000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ ` 56,000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÉ.