POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

27 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «PÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀgÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ ¸Á|| UÉƧÄâgÀ(©) gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¯ÁSÉ, CA§zÁ¸À PÀÄ®PÀtÂð, w¥ÀàuÁÚ PÉÆý, D£ÀAzÀ »ÃgÁ¥ÀÄgÀ J®ègÀÆ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 25 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ºÉzÀj¹, 2 JPÉgÉzÀµÀÄÖ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀj ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr mÁåPÀÖj£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.