POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æàªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß §eÁd ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 PÀÆå 4833 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðmï£À°ègÀĪÀ ©N D¦üøÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw C£ÀÄgÁzsÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀ¯É ¸Á|| ¹.L.© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀ¯É EªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ. ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ CAvÁ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, 1 ¨ÉÊPï, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 2£Éà ªÀÄUÀĪÀÅ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ ¤Ã£ÀÄ §gÉà ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉgÀĪÀÅw¢Ý CAvÁ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ. PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀĤ® §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ºÉêÀįÁ ZÀªÁít ¸Á|| J©J¯ï PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj DgÀw vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ ZÀªÁít EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ «.f.ªÀŪÉÄãÀì PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÁUÀgÉrØ zÉÃUÀ®ªÀÄr ¸Á|| D±ÀææAiÀÄ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀߥÀÆtð ¢:10-2-11 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ »nÖ£À VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV »nÖ£À §ÄnÖ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ §A¢®è. J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌ®è. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.